Potrzebuję obsługi firmy

Norwegia: Podstawowe obszary księgowości

Księgowość stanowi istotny element każdej działalności gospodarczej - znajomość obowiązków przedsiębiorcy oraz stopnia trudności związanej z prowadzeniem księgowości firmy jest kluczowa. Jeśli masz wątpliwości co do możliwości samodzielnego zarządzania księgowością lub rozważasz zatrudnienie profesjonalisty, ta zakładka zawiera informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję. Ponadto wskażemy, które ustawy mogą okazać się przydatne, jakie terminy i stawki obowiązują przedsiębiorców i w jaki sposób wystawić fakturę.

JAKIE FORMY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYRÓŻNIAMY W NORWEGII?

Firma jednoosobowa (enk), filia firmy zagranicznej (NUF), spółka akcyjna AS

JAKIE USTAWY REGULUJĄ NORWESKĄ KSIĘGOWOŚĆ?

Norweska księgowość jest regulowana przez dwie ustawy: Zgodnie z nimi transakcje dokonywane przez przedsiębiorstwo powinny być rejestrowane (najlepiej w programie księgowym), a związane z nimi dokumenty przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak aby w każdym roku rachunkowym składać zeznanie roczne - w ustawach uregulowano również kwestie dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz wyceny.

Osoby prowadzące w Norwegii działalność gospodarczą nie mają obowiązku zatrudniania księgowego - księgowość można prowadzić samodzielnie, jednak należy starannie dbać o dotrzymywanie terminów i prawidłowość wyliczeń, ponieważ błędy w rachunkach i niedotrzymywanie terminów wiąże się z kontrolami z urzędu.

Niektóre firmy mają obowiązek kontroli zewnętrznej sprawozdań rocznych - biegły rewident sprawdza bilans i roczne sprawozdania z prowadzonej działalności. Revisorloven to ustawa o biegłych rewidentach, która reguluje rodzaje firm mających obowiązek takiej kontroli.
Każdy przedsiębiorca, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego - trzeba to zrobić do 31 maja następnego roku.
Informacje o dochodach firmy (Skattemelding) należy złożyć poprzez portal www.altinn.no (niezbędne jest posiadanie kodów MinID) - urząd w ciągu kilku miesięcy wylicza podatek do zwrotu lub zapłaty (Skatteoppgjør).

Portal altinn.no

Portal altinn.no to platforma elektroniczna, która służy w Norwegii do składania wszelkich wniosków, rozliczeń, korekt i odwołań - za jego pomocą można składać dokumenty związane z zeznaniami podatkowymi, rozliczeniami podatku VAT, zaliczkami na podatek dochodowy czy rozliczeniami składek na ubezpieczenie społeczne. Więcej informacji o możliwościach, jakie oferuje portal altinn.no można znaleźć tutaj.

Kody MinID składają się z zestawu pięciocyfrowych haseł, które służą do logowania na portalu Altinn - niezbędny jest do tego numer personalny (fødselsnummer) lub numer tymczasowy (D-nummer). Po rejestracji na stronie podatnik pocztą otrzymuje kody niezbędne do korzystania z portalu.

Kary za niedotrzymywanie terminów

Niedotrzymanie terminów składania dokumentów oznacza naliczenie przez urząd kary - nałożona kara (z każdego tytułu i terminu) nie może przekroczyć 52 450 NOK.

Kary za niedotrzymanie terminu:

KSIĘGOWOŚĆ FIRMY JEDNOOSOBOWEJ (ENK)

Co jest istotne w księgowości firmy jednoosobowej w Norwegii? W przypadku działalności jednoosobowej księgowość nie jest zbytnio skomplikowana - istotna jest znajomość ustaw o rachunkowości i prawidłowe księgowanie transakcji.

Sporym plusem jest możliwość korzystania ze środków firmowych na potrzeby prywatne (przelewy i wypłata gotówki) - służy do tego konto 2060 (Privatuttak). Konto to jest również pomocne, gdy zaginą faktury kosztowe - na wyciągu wyszczególnione są zapłaty z firmowego konta.
Przedsiębiorca powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy w czterech ratach (wysokość zaliczek ustala urząd na podstawie deklaracji dochodu) - zaliczki ujęte są na koncie 2070 (Forskuddsskatt), którego stan pod koniec roku musi być zgodny z zaliczkami wyszczególnionymi na Skattemelding.
Po zamknięciu roku księgowego salda kont (2060, 2070) powinny równać się zeru.

Na koncie 2050 (Annen egenkapital) wylicza się kapitał własny, czyli Egenkapital, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, do którego dołącza się załącznik RF-1175 Næringsoppgave 1.
Działalność jednoosobowa podlega obowiązkowi audytu, jeśli spełnia określone warunki: jej obroty przekraczają 5 000 000 NOK, a dodatkowo suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK lub posiada ono więcej niż 20 pracowników (zatrudnionych na pełen etat).

KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI AS

O wydatkach, podatkach i udziałach w spółce AS Księgowość prowadzona w spółce akcyjnej jest skomplikowana i wymaga zatrudnienia profesjonalisty. Plan kont nie zawiera konta wydatków prywatnych - 2060 (Privatuttak). Nie ma więc możliwości korzystania w sposób dowolny z firmowych funduszy. Każdy wydatek i operacja na koncie firmowym powinny zostać zaewidencjonowane i udokumentowane. Ponadto udziałowcy w spółce otrzymują wynagrodzenie na zasadzie zatrudnienia (jako pracownicy), na zasadzie wynagrodzenia akcjonariuszy (styrehonorar) albo poprzez dywidendę - nie mogą swobodnie wypłacać firmowych środków.

Spółki AS powinny opłacać podatek dochodowy w dwóch równych ratach w roku następnym po roku podatkowym (urząd wylicza zaliczki na podstawie dochodu z poprzednich lat).

Obowiązkowi audytu podlega każda spółka AS. Może jednak zostać z niego zwolniona, jeśli spełnia określone warunki:
Spółki AS powinny złożyć określone dokumenty:
 • Aksjonærregisteroppgaven (do 31 stycznia),
 • Skattemelding for aksjeselskap (do 31 maja),
 • Årsregnskap (do 31 lipca).
Do zeznania podatkowego musi być dołączony załącznik RF-1167 Næringsoppgave 2.

KSIĘGOWOŚĆ NUF

Prowadzenie filii firmy zagranicznej w Norwegii wymaga znajomości z zakresu księgowości oraz przepisów dotyczących importu towarów bądź usług i często wiąże się z koniecznością posiadania reprezentanta do rozliczania podatku VAT.

W przypadku NUF-u w planie kont nie istnieje Privatuttak, czyli konto wydatków prywatnych - 2060. Obowiązek audytów powstaje, gdy firma ma obroty wyższe niż 5 000 000 NOK - wtedy biegły rewident powinien sprawdzić bilans i roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa.
Oddziały firm zagranicznych powinny złożyć określone dokumenty:
 • Skattemelding (do 31 maja),
 • Årsregnskap (do 31 lipca).

KTÓRE FIRMY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI AUDYTU?

Rodzaje działalności w Norwegii a obowiązek audytu. Obowiązkowi audytu podlegają wszystkie spółki AS - aby spółka została zwolniona z tego obowiązku musi spełniać określone warunki: Firmy jednoosobowe zasadniczo nie podlegają obowiązkowi audytu, jednak jeśli obroty przedsiębiorstwa przekraczają 5 000 000 NOK, a suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK lub posiada ono więcej niż 20 pracowników (na pełen etat) - powstaje obowiązek audytu dla firmy jednoosobowej (ENK).

NUF, czyli filie firm zagranicznych płacące podatek dochodowy w Norwegii, podlegają obowiązkowi audytu, jeśli ich obroty przekraczają 5 000 000 NOK.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku kontroli zewnętrznej sprawozdań rocznych można znaleźć w norweskiej Ustawie o biegłych rewidentach - Revisorloven.

KOSZTY W FIRMIE

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na czas występowania dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne.

Koszty stałe to:

Koszty zmienne to:

Koszty różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zakresu świadczonych usług - należy pamiętać o konieczności udowodnienia zasadności poniesionych kosztów.
Przy wyliczaniu kosztów firmy niezbędne są faktury kosztowe - trzeba skrupulatnie kontrolować prawidłowość danych na fakturach wystawionych przez dostawców czy sprzedawców. Należy sprawdzić poprawność danych firmy przedsiębiorcy - muszą jednoznacznie wskazywać na firmę kupującego oraz poprawność kwot na fakturze - kwoty brutto (suma kwoty netto i VAT-u) oraz odpowiednią wysokość naliczonego VAT-u.

Jak księguje się fakturę kosztową w Norwegii?

SAMOCHÓD W FIRMIE

Posiadanie służbowego samochodu wiąże się zarówno z możliwością odliczeń, jak i dodatkowymi obowiązkami. Wydatki związane z korzystaniem z firmowego samochodu są często podstawowym kosztem działalności, co oznacza obniżenie podstawy opodatkowania.

W kosztach prowadzenia działalności gospodarczej samochód można ująć na dwa sposoby:
za pomocą druku Kjørebok

Korzystne, jeżeli:
 • firma korzysta z samochodu prywatnego na potrzeby działalności,
 • przedsiębiorstwo rzadko korzysta z samochodu (można odliczyć 6 000 km w ciągu roku),
 • przedsiębiorstwo korzysta z samochodu osobowego (kwoty wydane na użytkowanie samochodu mają wpływ na korzyści podatkowe),
 • samochód jest pożyczony,
 • samochód w niedługim czasie ma zostać sprzedany (sprzedaż prywatnego samochodu nie jest przychodem firmy).
wpisując samochód do ewidencji środków trwałych

Korzystne, jeżeli:
 • firma często korzysta z samochodu,
 • samochód jest w leasingu lub został kupiony na kredyt firmowy,
 • samochód ma wysoką wartość i w najbliższej przyszłości nie zostanie sprzedany (sprzedaż samochodu firmowego jest przychodem firmy).
Wypełniając druk Kjørebok należy wpisać dane samochodu, datę i cel podróży, liczbę przebytych kilometrów (liczba kilometrów naliczana jest przez Elektronisk Kjørebok), które następnie mnoży się przez odpowiednią stawkę (w roku 2019: 3,5 NOK za każdy kilometr - gdy z samochodu korzysta właściciel firmy, 4,1 NOK za każdy kilometr - gdy z samochodu korzysta pracownik firmy). Nie jest konieczne zbieranie faktur i paragonów związanych z użytkowaniem samochodu - należy jednak wypełniać książkę ewidencji pojazdu.

Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych oznacza, że w programie księgowym należy rozdzielać koszty związane z użytkowaniem samochodu - paliwo: 7000 (Drivstoff), naprawy: 7020 (Vedlikehold) itd., a do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załączniki związane z wydatkami i amortyzacją, co pozwoli obniżyć podatki. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością przechowywania paragonów i faktur za wydatki związane z użytkowaniem samochodu - nie wypełnia się książki ewidencji pojazdu.

Wysokość rocznej opłaty za samochód (Årsavgift) zależy od jego rodzaju.

PODATEK DOCHODOWY W FIRMIE

W Norwegii podatek dochodowy wynosi 22% od dochodu (osób fizycznych i jednostek gospodarczych) - kwota podatku wzrasta w zależności od dochodów osiągniętych przez firmę.

W 2021 roku ustalono następujące progi podatkowe:

 • do 184 800 NOK - 22%
 • od 184 800 NOK do 260 100 NOK nadwyżkę mnoży się dodatkowo o 1,7%
 • od 260 100 NOK do 651 250 NOK nadwyżkę mnoży się dodatkowo o 4%
 • od 651 250 NOK do 1021 550 NOK nadwyżkę mnoży się dodatkowo o 13,2%
 • od 1 021 550 NOK nadwyżkę mnoży się dodatkowo o 16,2%.
W przypadku, gdy dochód firmy przekroczył kwotę z deklaracji należy dopłacić należny podatek dochodowy do 31 maja następnego roku - po tym czasie urząd do zaległej kwoty doliczy odsetki.

Spłata zaliczek na podatek dochodowy zależy od rodzaju prowadzonej działalności:
Firma jednoosobowa (ENK) Spółka AS
Raty podatku 4 raty 2 raty
Data płatności 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia 15 lutego, 15 kwietnia
Uwagi Przedsiębiorca powinien zadeklarować na portalu altinn.no zysk - overskudd - firmy na kolejny rok, a w latach kolejnych urząd wyliczy zaliczki na podstawie zysku z minionych lat. Spółki otrzymują zaliczki za poprzedni rok - wyliczone przez urząd na podstawie dochodu z poprzednich lat - w styczniu.
Firmy, których obroty w ciągu 12 miesięcy przekroczą 50 000 NOK mają obowiązek rejestracji w rejestrze płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret). Po wpisie do rejestru VAT należy pamiętać o składaniu deklaracji VAT - dokument trzeba składać do urzędu raz na dwa miesiące (za pomocą portalu www.altinn.no):
Rejestracja, obrót firmy, wpis do rejestru, terminy składania deklaracji. Podatek VAT dzieli się na trzy stawki:
Faktury przychodowe wystawiane są klientom firmy za towary bądź usługi. Na fakturze przychodowej powinien znaleźć się:
 1. numer faktury (na górze dokumentu, numeracja jest ciągła z roku na rok),
 2. numer organizacyjny przedsiębiorstwa (dziewięciocyfrowy numer – płatnicy VAT dopisują na końcu skrót MVA),
 3. data wystawienia faktury (pozwala zakwalifikować przychód do okresu),
 4. data płatności faktury (ważna w zarządzaniu przepływami pieniężnymi),
 5. dane sprzedawcy (nazwa firmy i adres),
 6. dane kupującego (imię, nazwisko, adres),
 7. numer konta bankowego (niezbędny do wykonania przelewu za usługę / towar),
 8. opis usługi / towaru (powinien być szczegółowy),
 9. kwota (kwota, jaką klient ma do zapłaty za towar / usługę).
Warto dbać o prawidłowość wystawianych faktur, ponieważ w przypadku braku zapłaty firma windykacyjna ma prawo nie podjąć się ściągnięcia długu, jeśli faktura została wystawiona w sposób nieprawidłowy.

Faktury przychodowe księguje się na kontach:

JAKIE OBOWIĄZKI WIĄŻĄ SIĘ Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA W FIRMIE?

Zatrudnienie pracownika związane jest z szeregiem obowiązków i wzrostem kosztów działalności - dlatego warto przekalkulować, czy zatrudnienie pracownika faktycznie jest dla przedsiębiorstwa opłacalne.

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić pracownika powinien:

 1. dokonać wpisu do Aa - register et przy pomocy druku Samordnet registermelding del 1(BR-1010B). W punkcie 3.3 należy zaznaczyć JA, a następnie wysłać ten druk do BRØNNØYSUNDREGISTRENE,
 2. otworzyć konto bankowe (Skattetrekkskonto), które będzie służyło do zabezpieczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika,
 3. podpisać umowę z pracownikiem (umowa powinna być sporządzona w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach. Może być również sporządzona w dwóch językach. Zawarte w umowie stawki nie mogą być mniejsze od tych, jakie ustalił urząd - warto je monitorować, ponieważ co roku ulegają zmianom),
 4. zgłosić pracownika do NAV (zgłoszenie należy złożyć na druku A-melding do piątku następnego tygodnia po podpisaniu umowy),
 5. opłacać obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne (OTP - Obligatorisk tjenestepensjon; za każdego pracownika zatrudnionego na co najmniej 3/4 etatu; składka ta stanowi minimum 2% wynagrodzenia i jest kosztem pracodawcy - nie jest potrącana z wypłaty pracownika),
 6. pracownik jest zobowiązany do dostarczenia Skattekort (w innym wypadku może zostać obciążony zaliczką na podatek dochodowy w wysokości 50%) oraz numeru personalnego i numeru konta bankowego (norweskie prawo nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia gotówką).
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada on numer personalny i Skattekort - pracownik z podpisaną umową i paszportem powinien złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Ponadto w przypadku, gdy pracownik pochodzi z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi posiadać pozwolenie na pobyt.

A-melding, Timeliste, Lønnslipp, Sammenstillingsoppgave.

Podatki od zatrudnienia:

Pracodawca ma obowiązek opłacania podatków od zatrudnienia w terminach:

Zatrudniając pracowników pracodawca ponosi koszty stałe i zmienne.
Koszty stałe to:
 • opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
 • feriepenger (10,2% od wynagrodzenia brutto - pracownicy do 60 roku życia, 12,5% od wynagrodzenia brutto - pracownicy powyżej 60 roku życia).
Koszty stałe to łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto.
Koszty zmienne to:
 • zasiłki chorobowe,
 • szkolenia pracowników,
 • odzież robocza itp.
Koszty zmienne to około 5% od kwoty wynagrodzenia brutto.
W zależności od zakresu działalności firmy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom niezbędnych szkoleń, szkolenia BHP, odzieży roboczej oraz identyfikatorów - Byggekort czy Renholdskort.

DOKUMENTY W FIRMIE

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących jego działalności przez okres 5 lub 3,5 roku od daty zamknięcia roku księgowego - czas przechowywania dokumentów jest zależny od ich rodzaju.
Dokumentacja pierwotna

Powinny być przechowywane przez okres 5 lat od zamknięcia roku księgowego.

To m.in. deklaracje roczne, dokumenty kosztowe, rejestr rachunków, deklaracje VAT, dokumenty przychodowe, dokumenty kadrowe, bilanse, pisma od rewizora, specyfikacje środków trwałych, specyfikacje zobowiązań.
Dokumentacja wtórna

Powinny być przechowywane przez okres 3,5 roku od zamknięcia roku księgowego.

To m.in. wszelkie umowy, dokumentacja magazynowa, korespondencja dotycząca księgowości.
Niektóre dokumenty - deklaracje celne, dokumentacja kredytowa, dokumentacja księgowa - należy przechowywać 5-15 lat w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Dokumenty firmowe należy przechowywać w archiwum - bezpośrednio w przedsiębiorstwie lub w firmie magazynowej (podmiot przechowujący ma obowiązek udostępnienia dokumentów w przypadku np. kontroli z urzędu). W sytuacji, gdy zakończy się procedura bankructwa firmy o tym, co należy zrobić z dokumentami decyduje prowadzący sprawę syndyk - to on podejmuje decyzję o oddaniu dokumentów osobom uprawnionym lub ich zniszczeniu.
Aby zachować przejrzystość dokumentów warto przechowywać je w uporządkowanych segregatorach - w zachowaniu porządku może pomóc stworzenie zakładek, np. wyciągi z konta, faktury kosztowe, faktury przychodowe itp. Jeśli firma zatrudnia pracowników, pomocne będzie także stworzenie segregatora na dokumenty pracownicze - zwolnienia lekarskie, umowy o pracę itp.
Porządek w dokumentach jest bardzo istotny, ponieważ wszystkie koszty stanowią podstawę do obniżenia podatku dochodowego (należy przechowywać wszelkie faktury), w razie kontroli z urzędu potrzebne dokumenty będą łatwo dostępne, a łatwość w zebraniu odpowiedniej dokumentacji jest ważna, gdy nadchodzi termin złożenia deklaracji podatkowych czy innych rozliczeń.

PLAN KONT KSIĘGOWYCH

Przedsiębiorca ma obowiązek założenia firmowego konta bankowego - bedriftskonto, aby to zrobić należy okazać w banku potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej oraz ważny paszport.
Plan kont jest niezbędny, aby móc wykazać przed urzędem zdarzenia gospodarcze w firmie - standardowy plan kont to NS4102, który wskazuje schemat zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego - standardowy plan kont składa się z kilkunastu stron.

Zapis konta księgowego w Norwegii składa się z czterech cyfr. Ważne jest, aby prawidłowo dopasować zdarzenie gospodarcze do konta księgowego - pod koniec roku rozliczeniowego salda kont wpisuje się do rocznego zeznania podatkowego

BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy - jest to szczególnie istotne, gdy firma zatrudnia pracowników. Aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo w pracy należy odbyć szkolenie BHP (HMS).

Kiedy właściciel norweskiej firmy ma obowiązek ukończenia kursu BHP Pewne rodzaje działalności ze względu na specyfikę pracy wymagają specjalnych kart branżowych - dotyczy to m.in. usług sprzątających czy prac budowlanych. Identyfikatory ważne są przez dwa lata od daty wydania, a koszt ich wyrobienia zawsze ponosi pracodawca.

Jedyną instytucją, która ma prawo wydać identyfikator Byggekort (dla pracowników firm budowlanych) czy Renholdskort (dla pracowników autoryzowanych firm sprzątających) jest Oberthur Technologies (www.byggekort.no, www.renholdskort.no).

Na identyfikatorach muszą znaleźć się informacje:

Terminy składania dokumentów branżowych:
 • Renholdskort (natychmiast po zarejestrowaniu firmy - właściciel, zaraz po zatrudnieniu - pracownik),
 • Byggekort (od razu po zarejestrowaniu firmy - właściciel, zaraz po zatrudnieniu - pracownik).
Zmiana miejsca zatrudnienia wiąże się z koniecznością wyrobienia nowego identyfikatora.

Przedsiębiorstwa zajmujące się artykułami spożywczymi, zwierzętami, czy kosmetykami powinny również posiadać pozwolenie od Mattilsynet.

W Norwegii przez prawo regulowane jest 168 zawodów (lista zawodów) - osoby zakładające firmę, która wymaga zezwolenia muszą posiadać certyfikat potwierdzający kwalifikacje (dotyczy to między innymi branży medycznej, prawników, kierowców i masażystów).

IMPORT / EKSPORT

Przedsiębiorstwa, które zajmują się handlem mają obowiązek rejestracji w Foretaksregisteret - Rejestrze Przedsiębiorstw, dotyczy to wszystkich norweskich i zagranicznych spółek oraz firm jednoosobowych, które zajmują się odsprzedażą towarów lub zatrudniają co najmniej pięciu pracowników.
Chociaż Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dlatego możliwa jest wymiana towarów między Polską a Norwegią. Import towarów i usług do Norwegii jest zwolniony z podatku VAT - dotyczy to firm figurujących w rejestrze płatników VAT. Pozostaje jednak obowiązek zgłaszania towarów i usług z zagranicy w deklaracji VAT.

Poszczególne towary mają przypisane stawki i taryfy celne, a także zwolnienie z tych opłat i cła. Wysokość stawek celnych ustalana jest przez Norweski Urząd Celny (www.toll.no).

Wszelkie informacje o towarze zawarte są w dokumencie SAD - dokument ten należy okazać na norweskiej granicy. SAD przygotowują agencje celne, posiadające wszelkie informacje o obowiązujących opłatach i procedurach celnych. Niekiedy procedury celne dopełniane są przez same firmy spedycyjne, a kupujący ma dostęp do kopii deklaracji celnej na portalu altinn.no. Do dokumentu SAD należy dołączyć fakturę na zakup towarów - gdy firma wystawi fakturę z VAT-em przedsiębiorca musi przesłać potwierdzenie wywozu towaru i poprosić o korektę faktury, dzięki czemu naliczony VAT zostanie skorygowany.

Podatek MVA od importu wynosi 25% i 15% - opodatkowaniu nie podlegają samochody elektryczne, statki i ich części, wiatraki elektryczne (źródła energii) itd.
Importowane towary księguje się na koncie 4001 (zakup towarów z zagranicy) - zakup poniżej 350 NOK (z ubezpieczeniem i transportem) nie podlega obowiązkowi zgłoszenia importu.
Eksport usług jest zwolniony z VAT, jednak usługa musi być w całości przeznaczona do konsumpcji za granicą - gdy część usługi jest przeznaczona do użytku w Norwegii, usługa powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT. Usługi wymienne (dostarczane drogą elektroniczną) także są zwolnione z podatku VAT - dotyczy to m.in. usług reklamowych, usług konsultingowych czy usług prawnych.

W zależności od rodzaju towarów ich eksport może wymagać specjalnych zezwoleń:

Sprzedaż eksportowanych towarów / usług księguje się na koncie 3100.

Wywóz towarów za granicę jest możliwy, gdy zostają spełnione wymogi eksportowe:

FAQ
1. Czy zakup programu księgowego jest koniecznością?

Jeśli w firmie odbywa się mniej niż sześćset transakcji księgowych zakup programu księgowego nie jest konieczny - do prowadzenia można używać np. programu Excel.

2. Czy koszty benzyny i pozostałe koszty związane z użytkowaniem samochodu w celach służbowych można odliczyć, gdy w korzysta się z samochodu prywatnego?

Można to zrobić, jeśli sprawa dotyczy firmy jednoosobowej - aby móc skorzystać z odliczeń należy prowadzić książkę ewidencji ruchu pojazdu (kjørebok), jednak w takim przypadku odlicza się bramki, parkingi i promy w trakcie podróży służbowych.

3. W jaki sposób należy prowadzić książkę jazdy?

Kjørebok - książka jazdy - to po prostu ewidencja przebytych kilometrów. Na jej podstawie odlicza się koszty użytkowania samochodu na potrzeby działalności. W książce jazdy muszą znaleźć się: data podróży, cel podróży, przebyta trasa i liczba pokonanych kilometrów.

4. Czy osoba prowadząca książkę jazdy powinna jednocześnie zbierać paragony za paliwo?

Osoby prowadzące książkę jazdy nie mają obowiązku przechowywania paragonów za paliwo.

5. Czy do kosztów prowadzenia działalności można doliczyć ratę kredytu za samochód firmowy?

Do kosztów działalności można doliczyć odsetki od takiego kredytu i amortyzację środka trwałego - sama rata za kredyt nie zalicza się do kosztów prowadzenia działalności.

6. Czy w koszty prowadzenia działalności można wliczyć raty leasingowe?

Raty leasingu można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Czy w kosztach prowadzenia działalności można uwzględnić roczny podatek za samochód (Årsavgift)?

Jest to możliwe, jeśli samochód stanowi w firmie środek trwały.

8. Na jakiej zasadzie rozlicza się zakup maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności? Czy koszt zakupu można zaksięgować i odliczyć od dochodu?

Urządzenia o wartości powyżej 15 000 NOK amortyzowane są przez kilka lat - ich kosztu nie rozlicza się jednorazowo. Stawka amortyzacji jest uzależniona od rodzaju urządzenia (sprawdź tutaj), np. sprzęt za 16 000 NOK powinien zostać odliczany w wysokości 30% od kwoty zakupu - 4800 NOK w jednym roku, 4800 NOK w kolejnym roku itd.

9. Czy prowadzenie ewidencji środków trwałych jest konieczne?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest konieczne - należy ewidencjonować środki trwałe, czyli maszyny, wyposażenie biura, narzędzia i komputery.

10. Czy w koszty działalności można wliczyć prywatny telefon z firmowym abonamentem?

Koszt firmy będą stanowiły jedynie połączenia dotyczące spraw służbowych. Ze względu na to, że rozgraniczenie charakteru prowadzonych rozmów jest problematyczne, przyjęto kwotę 4392 NOK, którą wycofuje się z kosztów firmy pod koniec roku rozliczeniowego.

11. Czy koszty czynszu i prądu w wynajmowanym mieszkaniu można wliczyć w koszty firmy?

Do kosztów prowadzenia firmy można doliczyć jedynie opłaty za prąd i czynsz w mieszkaniu, w którym prowadzona jest działalność.

12. W jaki sposób doliczyć do kosztów prowadzenia firmy koszt wynajmu lokalu i opłaty za prąd, jeśli biuro znajduje się w lokalu mieszkalnym?

W takiej sytuacji można odliczyć koszty na dwa sposoby: maksymalnie 1700 NOK (jako hjemmekontor) - jest to standardowa kwota, która nie wymaga posiadania żadnych faktur albo proporcjonalnie, czyli w zależności od powierzchni całego lokalu i pomieszczenia, w którym faktycznie prowadzona jest działalność - jeśli mieszkanie ma 50 metrów kwadratowych, a pokój, w którym znajduje się biuro - 10 metrów kwadratowych, można odliczyć 20% wszystkich kosztów mieszkania (opłaty za prąd, czynsz).

13. Czy zatrudnienie pracownika związane jest z kosztami innymi niż samo wynagrodzenie?

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem opłacania podatku i ubezpieczeń (Arbeidsgiveravgift, Pensjonskostnader, Yrkesskadeforsikring), konieczne jest przeprowadzenie kursu BHP i niezbędnych szkoleń oraz zapewnienie ubrania roboczego itd.

14. Na jakim koncie można zaksięgować niewypłacone wynagrodzenia dla pracowników?

Niewypłacone wynagrodzenia należy zaksięgować na koncie: 2930 Skyldig lønn.

15. Czy otwarcie Skattetrekkskonto jest konieczne?

Konto Skattetrekkskonto służy do zabezpieczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika - zaliczkę opłaca się raz na dwa miesiące (co miesiąc należy odkładać odpowiednią kwotę).

16. Czy w trakcie podróży służbowych właścicielowi firmy przysługuje dieta?

Jeśli podróż trwa dłużej niż 12 godzin można odliczyć 89 NOK za każdy dzień.

17. Czy zakup laptopa można wliczyć w koszty firmy budowlanej?

Jest to możliwe, jeśli komputer ma służyć celom służbowym. W trakcie ewentualnej kontroli z urzędu należy uzasadnić konieczność zakupu laptopa - to, że jest niezbędny do uzyskania przychodu.

18. Czy można odliczyć koszty dojazdów do pracy?

Koszty dojazdów do pracy można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym - nie odlicza się ich jako kosztów prowadzenia działalności.

19. Czy istnieje możliwość płacenia za materiały i wynagrodzenia pracowników gotówką?

Płatność gotówką jest możliwa jedynie do 10 000 NOK w ciągu roku - kwoty powyżej tej sumy nie mogą stanowić kosztów prowadzenia firmy.

20. Co zrobić w przypadku pomyłki w płatnościach kartą - wydatki firmowe zostają opłacone kartą prywatną, a prywatne zakupy firmową?

Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku działalności jednoosobowej każda transakcja powinna zostać zarejestrowana w programie księgowym - saldo Bankinnskudd (o numerze 1920 wg planu kont) musi być takie samo jak na wyciągu bankowym. W sytuacji zapłaty za wydatki firmowe kartą prywatną, należy poinformować o tym księgowego. W przypadku spółek taka sytuacja nie może mieć miejsca.

21. Czy w przypadku spółki należy zaznaczyć w programie księgowym zakup samochodu?

Jest to konieczne - samochody wykazuje się na koncie 1230.

22. W jaki sposób właściciel spółki może wypłacać sobie wynagrodzenie?

Udziałowcy mogą wypłacać sobie wynagrodzenie na jeden z trzech sposobów: na zasadzie zatrudnienia - jako pracownik w spółce, na zasadzie wynagrodzenia akcjonariuszy (styrehonorar) albo jako dywidendę.

23. Czy na granicy należy zgłaszać wszystkie towary, niezależnie od ich wartości?

Nie ma obowiązku zgłaszania towarów, których wartość nie przekracza 350 NOK - razem z ubezpieczeniem i transportem.

24. Gdzie można znaleźć informacje o imporcie towarów do Norwegii?

Informacje o stawkach celnych każdorazowo ustala się w norweskim urzędzie celnym - www.toll.no.

25. Czy można zaksięgować polską fakturę na zakup materiałów?

Można zaksięgować taką fakturę, gdy wypełniono odpowiednie dokumenty celne i właściwie przeprowadzono procedury celne.

26. Czym jest giro wystawiane firmom budowlanym przez RVO? Czy firma ma obowiązek je opłacić?

Giro to obowiązkowa opłata naliczana firmom z branży budowlanej - program RVO ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Jego przedstawiciele pojawiają się na budowach i informują o przepisach dotyczących prac budowlanych. Wysokość giro jest zależna od ilości zatrudnionych pracowników - kwota 250 NOK to kwota minimalna naliczana firmom, które nie zatrudniają pracowników. Opłata wynosi 0,03% wynagrodzenia brutto na podstawie minionego roku.

27. Czy w koszty firmy można wliczyć znaczki pocztowe?

Znaczki pocztowe można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, jeśli zostały wykorzystane w celach służbowych.

28. Co powinno znaleźć się na norweskiej fakturze?

Na fakturze powinny znajdować się następujące informacje: numer faktury, numer organizacyjny przedsiębiorstwa, wraz z oznaczeniem, czy jest ono płatnikiem VAT, data wystawienia faktury, data płatności faktury, dane sprzedawcy, dane kupującego, numer konta bankowego sprzedawcy, cena i opis towaru bądź usługi.

29. Co zrobić, aby zacząć wystawiać faktury?

Aby firma mogła wystawiać faktury powinna zostać zarejestrowana w Brønnøysundregistrene. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji i nadanego przez urząd numeru organizacyjnego, należy założyć konto firmowe - dopełnienie tych formalności oznacza możliwość rozpoczęcia działalności i wystawiania faktur.

30. Na jakiej zasadzie numerowane są faktury?

Niezależnie od upływu czasu numeracja faktur powinna być ciągła - oznacza to, że w nowym roku należy kontynuować numerowanie od ostatniej wystawionej faktury.

31. Czy jest możliwe wystawianie faktur bez posiadania działalności?

Aby móc wystawiać faktury należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w Norwegii - konieczne jest posiadanie norweskiego numeru organizacyjnego. Najprostszym sposobem jest założenie działalności jednoosobowej (Enkeltpersonforetak) - jest bezpłatne i nie wymaga posiadania kapitału, a jeśli obroty firmy nie przekroczą 50 000 NOK w ciągu roku nie trzeba opłacac podatku VAT.

32. Czy VAT można odliczyć od każdego kosztu?

Od niektórych wydatków nie można odliczyć VAT-u (hotele, jedzenie itd.).

33. Kiedy można wystawiać faktury z VAT-em?

Faktury z naliczonym podatkiem VAT w Norwegii można wystawiać, gdy firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT.

34. Czy zatrudniając wiecej niż pięciu pracowników należy zarejestrować się w Foretaksregisteret?

Osoby zatrudniające tylu pracowników są zobowiązane do rejestracji w Foretaksregisteret.

35. Gdzie można sprawdzić ile zaliczki zapłaciło się w roku bieżącym?

Informacje o wysokościach zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii można sprawdzić na portalu: www.altinn.no w formularzu Mine krav og betalinger.

36. Do kiedy należy uregulować należność z tytułu niedopłaty zaliczek?

Aby uniknąć odsetek od niedopłaty należy zapłacić brakującą kwotę do 31 maja roku następnego.

37. Jak wyliczyć podatek od dochodu 500 000 NOK?

Standardowy podatek dochodowy w Norwegii wynosi 22% - większy dochód opodatkowany jest wyższymi stawkami. Osoba osiągająca dochód 500 000 NOK może wyliczyć podatek w podany sposób: 184 800 * 22% + (260 100 - 184 800) * (22% + 1,7%) + (500 000 - 260 100) * (22% + 1,7% + 4%) = podatek do zapłaty.

38. Czy w firmie osiągającej spore dochody i zatrudniającej wielu pracowników konieczne jest weryfikowanie prowadzonej księgowości w Norwegii?

Weryfikacja księgowości jest konieczna, jeśli roczne obroty przedsiębiorstwa przekraczają 5 000 000 NOK - w takiej sytuacji sprawdzenie przez biegłego rewidenta bilansu i rocznych sprawozdań jest niezbędne.

39. Ciągle przypominam moim klientom o niezapłaconych fakturach. Kosztuje mnie to wiele nerwów i opłaty pocztowe. Czy mogę klientów obciążyć za koszty przesyłki?

Tak, za wysłanie inkassovarsel do klienta, który zalega z zapłatą za fakturę, dolicza się dodatkowa opłata- purregebyr 70 NOK. Można też doliczyć odsetki za spóźnienie w opłacie.

40. Jak długo należy przechowywać faktury?

Wszelkie dokumenty firmowe (faktury kosztowe i przychodowe itd.) należy przechowywać przez pięć lat po zakończeniu roku księgowego.

41. Co należy zrobić z dokumentacją, która pozostała po zamknięciu procedury bankructwa firmy?

O tym , co zrobić z dokumentacją firmy, decyduje syndyk prowadzący sprawę - ma on prawo do podjęcia decyzji o oddani dokumentów do osób uprawnionych lub zniszczenia dokumentacji, gdy nie znajdą się osoby nią zainteresowane.

42. Czy urzędową korespondencję można odbierać przez portal Altinn?

Istnieje możliwość odbierania korespondencji poprzez portal - należy wypełnić formularz RF-1299 (www.altinn.no). Powiadomienia o wiadomościach będą wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

Cofnij odpowiedź

Pozostaw swój komentarz

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*

Email*

157 odpowiedzi na artykuł "Księgowość w Norwegii"

Quba
Szukam polskich biur rachunkowych, działających na terenie Norwegii.
ODPOWIEDZ
Took
Hej wpisz sobie w googla powinno to wystarczyć:
Księgowa z językiem polskim w Norwegii
Księgowość po polsku w Norwegii
Seen
A jeśli szukasz biur w Bergen, albo w Trondheim rzuć prosze okiem
-Polskie biuro rachunkowe Bergen
-Polskie biuro rachunkowe Trondheim
Traus1
Księgowy Oslo do firmy telekomunikacyjnym doraddzcie coś
Jim
Norwegia Consulting to najlepsze doradztwo księgowe Norwegia. :))
ODPOWIEDZ
Marcin187
Potwierdzam słowa kolegi wyżej!
Jaaan
Jak rozliczyć VAT w Norwegii
Jak wystawić fakturę dla firmy norweskiej

Jestem w tym temacie zielony.
ODPOWIEDZ
Robert K
Jakie biuro rachunkowe w Norwegii polecacie najważniejsze, aby można było zacząć działalność szybko
ODPOWIEDZ
Mirek76
A może być jakaś dobra księgowa Norwegia?
Radek1967
Polecam Norwegia Consulting jest to tanie biuro rachunkowe w Norwegii, bardzo dobrze się z nimi współpracuje jestem ich klientem od wielu lat. :)
Wiktoria Polańska
Niedawno przeprowadziłam się do Norwegii więc poszukuję księgowej w Norwegii z językiem polskim, za każdą odpowiedź dziękuje bardzo!
ODPOWIEDZ
Tomek
Hej Wiktoria mam nadzieje, że spodoba Ci się Norwegia.
Paweł L
Przyjaciel mi podpowiedział, że biuro rachunkowe Trondheim i okolice znajduję się tam Norwegia Consulting to prawda, że tam znajduje się to biuro rachunkowe?
ODPOWIEDZ
Kanka
Hej Paweł takiego biura nie ma w Trondheim ani w ich okolicach :)
Heeh2
Jakieś usługi księgowe Norwegia na jutro potrzebuje pilne bardzo.
ODPOWIEDZ
Wally74
Jeśli znajdziesz jakieś daj znać proszę. też potrzebuje
Kasia
Norwegia Consulting to profesjonalne biuro rachunkowe Norwegia, obsłużymy twoją firmę, zapraszamy do kontaktu.
ODPOWIEDZ
Janek
Polecam!
Inga1986
Również polecam. :)
Luki88
Witam, szukam biuro rachunkowe Bergen i okolice doradzicie proszę?
Luki88
Witam, szukam biuro rachunkowe Bergen i okolice doradzicie proszę?
Hubert43
Księgowość dla firm w Norwegii zajmująca się kompleksową obsługą firmy jednoosobowej, gdzie znajde?
ODPOWIEDZ
Ryszard1977
Jakie jest najlepsze norweskie biuro rachunkowe?
ODPOWIEDZ
Sławomir
witam, poszukuję księgowego w Norwegii, ktoś może polecić jakąś rzetelną?
ODPOWIEDZ
Rybak122
Polecono mi firmę Norwegia Consulting(https://norwegiaconsulting.pl/), obecnie wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Myślę, że także możesz spróbować.
Krystian
Witam szukam dobrej księgowej Norwegia proszę o podpowiedzi.
ODPOWIEDZ
Weronika A
Dołączam do pytania.
Fill
Gdzie znaleźć księgowego w Norwegii który obsłuży polską firmę jednoosbową?
ODPOWIEDZ
Maxio
Biuro rachunkowe Oslo i okolice - ktoś coś słyszał o takich biurach?
ODPOWIEDZ
Opona
Nic mi nie przychodzi do głowy niestety
AnetaAneta
Osobiście odradzam prowadzenie księgowości samodzielnie. Raz się na to nadziałam i później miałam sporo kłopoty i tylko sporo stresów się nabawiłam. Wynajęcie kogoś do księgowości jest teraz naprawdę tanie, a koszty błędów mogą być spore. Lepiej współpracować z jakimś biurem online. Ja korzystam z najlepsze biuro rachunkowe w Norwegii norwegiaconsulting.pl
ODPOWIEDZ
Marcin0
Również polecam!
Karol22
Myślę nad założeniem firmy w Norwegii, ale nie czuję się pewny w kwestiach takich jak podatek, VAT, faktura itp. Czy możecie polecić jakieś biura rachunkowe Norwegia.
ODPOWIEDZ
Witek
Kolega z podobnym problemem – praktycznie zero wiedzy w sprawie podatków – zwrócił się do biura norwegiaconsulting . Bardzo sobie ich chwali i mówi, że bez nich nic by nie osiągnął, bo nie dałby sobie rady z finansami.
Wiki84
przymierzam się do wyjazdu i założenia biznesu w Norwegii, jakieś polskie biuro rachunkowe w Norwegii, które oczywiście jest polskie?
księgowy Norwegia
Ile wynosi norweski VAT i norweski podatek dochodowy? Jak znaleźć księgowego w Norwegii? Potrzebuje w ogóle księgowego przy firmie jednoosobowej? ;D
ODPOWIEDZ
killBill
Nie potrzebujesz, norweska rachunkowość jest dosyć prosta. a stawki podatków masz w tekście;)
mandy66
Na czym ogólnie polega prowadzenie księgowości w Norwegii?
123byku
Na tym co i w Polsce ;)
księgowość Oslo
Polski księgowy Norwegia - macie namiary na jakąś Profesjonalną księgowość Norwegia? Najlepiej z Oslo...
Księgowa Oslo
Najlepszy księgowy w Norwegii to ja haha zapraszam ;D
księgowa Norwegia
Prowadzenie księgowości dla firmy w Norwegii:
- kompleksowa księgowość Norwegia,
- bieżąca rachunkowość,
- składanie deklaracji itp.
- norweski księgowy lub norweska księgowa.
Zostaw mail w komentarzu, a prześlemy ofertę!
NorBiz22
księgowy do firmy Norwegia poszukiwany, ale taki z polecenia, godny zaufania, w necie mi się nie chce szukać ;D
luzak25
A ja szukam jakiejś miejscówki na wakajki w Norwegii, polecicie coś??? hehe
22nerd
Oslo, choć drogo;D
Kon45
Biuro rachunkowe Norwegia lub jakaś Firma księgowa Norwegia od zaraz potrzebna!!!
Księgowa Oslo
Ja też szukam księgowej Norwegia! najlepiej z Oslo lub okolice!
Marzena
Witam . Prowadze firmę jednoosobowa , firma sprzątajaca .Czy w firmie jednoosobowej , potrzebny jest godkjeninig????
ODPOWIEDZ
Księgowa Bergen
Księgowość Bergen, możecie kogoś polecić? Lub okolice?
jacuś
Jesteście pewni, że Norwegia nie łączy zawodu księgowy z kadrami?
ODPOWIEDZ
witi
No jasne jacuś. Co się stresujesz :) Norwegia to Norwegia. Nie łączy zawodów. To nie to co u nas: jeden człowiek na kilku stanowiskach. Tam księgowy zajmuje się tylko księgowością.
SoniaP
Może Norwegia tego nie wymaga, ale dobrze żeby księgowy znał się również na kadrach. Zawsze to jakiś atut.
aurelia
Myślicie, że księgowy, który zna się na kadrach ma większe szanse na rynku pracy w kraju jakim jest Norwegia?
Samantha
Myślę, że łatwiej mu będzie znaleźć pracę. Jeśli zdecyduje się pracować jako księgowy, to Norwegia już nie skorzysta na jego wiedzy z zakresu kadr i płac.
Bogdann
Moim zdaniem to jest atut i taki księgowy szybciej awansuje i więcej zarobi. Norwegia da mu większe możliwości.
Agatka
A moja siostra księgowa mówi, że Norwegia daje wtedy większe szanse, żeby sobie powybrzydzać i wybrać pracę na najlepszych warunkach.
misiek
Czyli to jednak prawda, że dla księgowej, co zna się na kadrach, Norwegia stoi otworem.
Księgowa Bergen
Księgowa dla firmy w Norwegii poszukiwana, macie namiary na kogoś sprawdzonego? Najlepiej z Bergen?
Maniuś
Orientujecie się może, czy Norwegia ma takie biura, gdzie księgowy załatwi księgowość i sprawy kadrowe?
ODPOWIEDZ
Luiza
Chyba Norwegia jest bardziej do przodu, a co za tym idzie tam księgowy powinien robić to wszystko
RobercikD
No tak niekoniecznie... Norwegia to cywilizowany kraj i tam każdy pracownik ma swoją działkę. Jak jest księgowy to od księgowości Jak kadrowy to od kadr. Nie to co w Polsce, że księgowy jest od księgowości, od kadr i jeszcze od sekretariatu.
Papik
co racja to racja. Norwegia tak pracowników nie traktuje, a księgowy w Norwegii to już na pewno sobie tak nie pozwoli.
RobercikD
Racja. Norwegia sobie tak nie pozwala. Księgowa jest tam bardzo w cenie.
johny
Przede wszystkim Norwegia nie szuka oszczędności kosztem pracownika, a już księgowy to ma tam naprawdę dobrze.
Młodszy
Gadacie jak jacyś eksperci. A skąd wy w ogóle wiecie, jak Norwegia traktuje człowieka, który pracuje jako księgowy?
RobercikD
Człowieku mój brejdak pracuje tam jako księgowy i co nieco wiem, jaka jest Norwegia pod tym względem.
Młodszy
A to sorry. Jak twój brejdak to księgowy w Norwegii to możesz mieć rację. Nie myślałem, że Norwegia jest tak otwarta dla Polaków.
Beatka
Norwegia jest wręcz pełna polaków pracujących w zawodzie księgowego. Księgowy to w Norwegii bardzo pożądany zawód.
szymkq
Co racja to racja. Jak ktoś chce pracowac jako księgowy, to Norwegia ma dużo do zaoferowania.
charlie
A jak Norwegia płaci? Czy księgowy w Norwegii to opłacalny zawód?
Papik
Nie martw się, Norwegia płaci bardzo dobrze :-) Na pewno księgowy lepiej się opłaca tam niż w Polsce.
Księgowa Trondheim
Szukam księgowej, najlepiej Księgowość Trondheim lub okolice, macie namiary?
Sophia7
A wiecie że łosos norweski jest strasznie niezdrowy, a ktoś robi na tym gigantyczny biznes?
ODPOWIEDZ
Bary762
Trochę nie na temat koleżanko, ale to, co piszesz to faktycznie jest prawda. Rozniosło się, że łosoś norweski to trucizna, a wciąż dużo ludzi go kupuje i tym samym nakręca komuś biznes.
EmiK
Nie tylko łosoś norweski, ale w ogóle ryby, to świetny biznes.
Gustav
łosoś norweski to dobry biznes ale do czasu.
Norweski Batman
Norweski biznes zapewnił dostatnie życie mi i mojej rodzinie.
Reksio
Batman, zgadzam się z tobą w 100%. Norweski biznes zapewnił mi i mojej rodzinie dostatnie życie.
Naomi
Szczęściarze. U mnie nie jest tak kolorowo. Od dłuższego czasu mój norweski biznes przynosi straty.
RobercikD
Bo trzeba umieć prowadzić norweski biznes
Stachu
Skoro Norwegia ma być tym miejscem, w którym chcecie prowadzić swój biznes, to przydałaby się dobra księgowa.
Marcin
Dzień dobry. Bardzo ciekawe poradniki mają państwo tutaj na stronie. Interesuje mnie taki hipotetyczny przypadek: czy można zarejestrować firmę w Norwegii i prowadzić działalność tam na miejscu ale również w Polsce? Jestem fotografem i poza działalnością w Norwegii chciałbym czasami robić zlecenia w Polsce (i rozliczać je przez moją firmę w Norwegii). Czy myślą Państwo że jest to możliwe? Pozdrawiam/ Marcin.
ODPOWIEDZ
PiotrekD
O! Bardzo ciekawy pomysł :-) Chyba musiał byś założyć jednoosobówkę. Ktoś wie, gdzie tu moge znaleźć info o firmach jednoosobowych? Przydałby sie jeszcze jakiś księgowy. Czy w ogóle Norwegia to dobre miejsce na jednoosobowy biznes?
Papik
O enkeltach masz na samym początku tego artykułu. Wygląda na to, że taki biznes może się udać. Widać, że Norwegia coś oferuje takim firmom, a księgowy to na pewno się jakiś znajdzie :)
Elcia1990
Pewien norweski przedsiębiorca sprzedając swój towar daje 3 gratisy. Ciekawe jaki on ma w tym biznes?
ODPOWIEDZ
RobercikD
Pewnie chce sobie w ten sposób nagarnąć klientów. To taki norweski sposób na biznes.
Cindrella
To jest jakiś specjalny sposób na norweski biznes?
RobercikD
No jasne. Każdy kraj ma jakies sposoby. Warto poznac norweski sposób na biznes :-)
Cindrella
To jaki jest ten sposób na norweski biznes?
RobercikD
Trochę otwartości, co najmniej podstawowa wiedza, zdecydowanie w działaniu, pasja i masz norweski biznes :-)
Gustav
Prawdziwy norweski biznes to przede wszystkim znajomość swojej branży, zaangażowanie i dobry marketing.
Zigi
A ja dobrze znam język norweski, jestem zaangażowany, znam się na swojej robocie, a biznes mi idzie tak sobie.
Księgowa Stavanger
Norwegia księgowy po polsku... ktoś coś? Może Księgowość Stavanger lub okolice?
Claudia
Czy norweski rynek jest dobry pod biznes?
ODPOWIEDZ
RobercikD
powiem więcej: jest znakomity pod biznes. Norweski rynek to dobry kierunek.
EmiK
Ja bym nie polecał. Norweski biznes to bagno. Zastanów sie czy na pewno chcesz w to wchodzić.
Luiza
Zgadzam sie z EmiK. Norweski biznes to nic łatwego. To skomplikowane procedury i tony papierologii, a jeszcze te ciągłe kontrole...
EmiK
Norweski biznes jest skomplikowany.
ODPOWIEDZ
Bary762
Wcale, że nie. Norweski biznes jest spoko.
Radziowy
Zależy jaki norweski biznes macie na myśli.
Bary762
Każdy norweski biznes jest ok.
Heros123
Nie kazdy kto ma norweski biznes przyzna ci racje.
Bary762
Jak ma kiepski norweski biznes to jego problem.
Łuki13
Witam! Mam zamiar otworzyć biznes w Norwegii, ale nie wiem jakie są norweskie podatki. Ktos mi powie?
ODPOWIEDZ
Żanetka91
Łuki 13, norweskie podatki to masz VAT i dochodowy.
Pamparam
Łuki13 a jaki biznes chcesz otwierać? Znasz norweski rynek?
Łuki13
Na tyle znam norweski rynek, że spokojnie mogę otwierac tam swój biznes.
Bary762
Znac norweski rynek to nie wszystko. Biznes wymaga wszechstronnej wiedzy.
Carlos
Racja. Znajomość rynku to jest kropla w morzu. Norweski przedsiębiorca musi przede wszystkim znać branżę, w której działa. Musi być specjalistą. Wtedy mu się biznes uda.
Radziowy
Siema ludzie, mam pytanie: Przedsiębiorstwo w Norwegia to jak długo musi trzymac faktury?
ODPOWIEDZ
Lucy88
Norwegia nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek trzymania faktur przez 5 lat.
54Ivone
Hejka czy rozliczenie podatku w Norwegii mozna zrobic przez Altinn?
ODPOWIEDZ
Bary762
W Norwegii robi się rozliczenie podatku przez Altinn.
Asiunia
Kto robi rozliczenie rozliczenie podatku w Norwegii?
Carlos
W Norwegii możesz sama zrobić sobie rozliczenie podatku.
Rachh
Biuro księgowe Norwegia które mi polecicie które jest najlepsze?
RobercikD
Siemka :-) Jak myślicie lepiej się opłaca norweski biznes czy polski?
ODPOWIEDZ
Heros124
Kolego, zależy co to jest za biznes. Na pierwszy rzut oka mogłoby sie wydawac, ze lepszy norweski, ale chyba nie każdy.
RobercikD
Mam raczej na myśli norweski lub polski biznes związany z transportem.
Heros124
To chyba lepszy bedzie norweski biznes.
Madzik87
Trudno sie robi rozliczenie podatku w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Michael09
Rozliczenie podatku w Norwegii nie jest trudne jak ktoś sie na tym zna :-)
Madzik87
Bardzo śmieszne Michael09. Wiadomo, że nie każdy wie jak sie robi rozliczenie podatku w Norwegii.
Lucy88
W Norwegii rozliczenie podatku najlepiej zlecić jakiejś firmie, która się tym zajmuje.
Elcia1990
Mam norweski biznes i samochód do pracy.Czy muszę prowadzić książkę jazdy?
ODPOWIEDZ
Dragon5
Jak się ma norweski biznes i samochód, to trzeba, żeby sobie potem wrzucić w koszty.
Miras
Nie wyobrażam sobie miec norweski biznes i nie mieć samochodu.
Bary762
No chlopie ciężko by było prowadzić norweski biznes bez auta.
Piotr
Na którym koncie, prowadząc norweski biznes, wylicza się kapitał własny?
ODPOWIEDZ
Adam
Prowadząc norweski biznes, kapitał własny wylicza się na koncie 2050.
Agata
Jak złożyć rozliczenie podatku VAT w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Beata
Rozliczenie podatku VAT w Norwegii można złożyć przy pomocy portalu Altinn.no.
Mariusz
W ilu ratach odbywa się rozliczenie norweskiego podatku dla spółek AS?
ODPOWIEDZ
Sylwia
Rozliczenie norweskiego podatku dla spółek AS odbywa się w 2 ratach.
Elcia1990
To rozliczenie podatku w Norwegii robi sie w ratach?
Sylwia
Rozliczenie podatku wszędzie odbywa się w ratach, nawet w Norwegii.
Emilka
Czy spółka AS to dobry norweski biznes?
Sylwia
Najlepszy :-) Jak norweski biznes to tylko spółka AS.
Marzena
Na którym koncie, prowadząc norweski biznes, powinno się ująć zaliczki na podatek dochodowy?
ODPOWIEDZ
Stanisław
Prowadząc norweski biznes, zaliczki na podatek dochodowy ujmuje się na koncie 2070.
Adrian
Kiedy norweskie przedsiębiorstwo musi zarejestrować się w rejestrze płatników VAT?
ODPOWIEDZ
Iwona
Norweskie przedsiębiorstwo ma obowiązek rejestracji w rejestrze płatników VAT, jeżeli jego obroty przez 12 miesięcy będą większe niż 50 tys. NOK
Krystian
Tak, norweskie przedsiębiorstwo musi otworzyć takie konto, jeśli decyduje się zatrudnić pracownika.
ODPOWIEDZ
Jerzy
Czy to prawda, że norweskie przedsiębiorstwo, chcąc zatrudnić pracownika, musi otworzyć konto bankowe do zapewnienia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika?
ODPOWIEDZ
Johny97
Jak masz norweski biznes, to musisz mieć konto bankowe, chyba logiczne, nie?
Jerzy
Zgadza się Johny97, jak się ma norweski biznes, to konto w banku jest. Mi chodzi o oddzielne konto na zaliczki za pracownika. To jest co innego niż normalne konto firmowe.
Magdalena
Na jakiej podstawie udziałowcy prowadzący norweskie przedsiębiorstwo, które jest spółką AS otrzymują wynagrodzenie na podstawie zatrudnienia jako pracownicy tego przedsiębiorstwa.
ODPOWIEDZ
Robercik D
Biznes biznes, norweski biznes i tyle pytań...
Heros124
Bo norweski biznes to nie bułka z masłem.
Ewa
Na jakiej podstawie otrzymują wynagrodzenie udziałowcy, którzy prowadzą norweskie przedsiębiorstwo jako spółkę AS?
ODPOWIEDZ
Adam
Czy prowadząc norweskie przedsiębiorstwo jednoosobowe można korzystać z budżetu firmowego na potrzeby prywatne?
ODPOWIEDZ
Elżbieta
Prowadząc norweskie przedsiębiorstwo jednoosobowe można korzystać z pieniędzy firmowych na potrzeby prywatne. Jest do tego przeznaczone konto 2060.
maciusp
Fajnie miec sobie taki norweski biznes i jeszcze korzystać z niego na swoje cele.
Elżbieta
maciusp ale nie każdy norweski biznes tak działa.
Ewelina
Jakie są terminy rozliczenia podatku od zatrudnienia w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Marzena
Czy norweskie przedsiębiorstwo, które funkcjonuje jako spółka AS, ma obowiązek audytu?
ODPOWIEDZ
Agnieszka
Tak. Jeżeli norweskie przedsiębiorstwo jest spółką AS, to ma obowiązek audytu. Istnieją jednak pewne kryteria, które pozwalają na zwolnienie z tego obowiązku. Należą do nich: wpis o rezygnacji z rewidenta przy zakładaniu spółki; mniej niż 10 etatowych pracowników w spółce; suma bilansowa poniżej 20 000 000 NOK oraz obroty mniejsze niż 5 000 000 NOK.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?