Potrzebuję obsługi firmy

Norweski podatek

W Norwegii podatki stanowią nieodłączny element prowadzenia firmy, których nie da się uniknąć. Ich wysokość zależy od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. W tej zakładce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o stawkach i obowiązkach przedsiębiorców, oraz terminach płatności podatków w Norwegii.

Działalność gospodarcza a podatek

Obowiązek podatkowy to podstawa, o której musi pamiętać każdy przedsiębiorca w Norwegii. Stawki i rodzaje podatków są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności - inne zasady obowiązują właścicieli firm jednoosobowych, a inne właścicieli spółek.
Podstawą jest podatek dochodowy, czyli 22% od zysku firmy oraz składka na ubezpieczenie społeczne - 11,4% od zysku firmy. Przedsiębiorcy są zobowiązani do zadeklarowania przewidywanego zysku na kolejny rok i na tej podstawie urząd wylicza zaliczki, które należy spłacać w określonych terminach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.
Inne podatki w Norwegii zależą od tego, jakie obroty ma prowadzona działalność i czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników - z czasem konieczne jest zarejestrowanie firmy jako płatnika VAT oraz odprowadzanie podatków z tytułu zatrudnienia pracowników.

Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracowników w Norwegii? Do rejestru VAT należy wpisać firmę, której obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK - po zarejestrowania firma powinna odprowadzać podatek od towarów i usług - rozliczenia dokonuje się poprzez deklarację podatkowa składaną przez portal altinn.no.

Podatki związane z zatrudnieniem pracowników

Zatrudnianie pracowników w norweskiej firmie oznacza ponoszenie z tego tytułu kosztów innych niż samo wynagrodzenie - niektóre z nich są stałe i należy opłacać je regularnie, a inne dotyczą wykonywania powierzonej przez pracodawcę pracy.
Koszty stałe to:
 • opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
 • feriepenger (10,2% od wynagrodzenia brutto - pracownicy do 60 roku życia, 12,5% od wynagrodzenia brutto - pracownicy powyżej 60 roku życia).
Koszty stałe to łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto.
Koszty zmienne to:
 • zasiłki chorobowe,
 • szkolenia pracowników,
 • odzież robocza itp.,
 • ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy.
Koszty zmienne to około 5% od kwoty wynagrodzenia brutto.

Podatek dochodowy w firmie jednoosobowej

Przedsiębiorca w Norwegii jest zobowiązany do zadeklarowania kwoty przewidywanego zysku - overskudd (druk RF-1102), po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej bądź na początku roku - na tej podstawie urząd wylicza należny podatek. Zaliczki na podatek dochodowy należy opłacać w wyznaczonych terminach: Przedsiębiorca powinien do 31 maja kolejnego roku złożyć do urzędu Skattemelding - zeznanie podatkowe obrazujące stan finansowy firmy (Selvangivelse for næringsdrivende), dzięki któremu urząd może obliczyć podatek należny za miniony rok. Po otrzymaniu dokumentu z urzędu (Skatteoppgjøret - do 17 października) przedsiębiorca powinien ostatecznie rozliczyć się z urzędem - dopłacić zaległy podatek lub odebrać zwrot podatku nadpłaconego.

Ile wynosi podatek dochodowy w firmie jednoosobowej w Norwegii? Podatek dochodowy w Norwegii to 22% od osiągniętego przez firmę zysku - kwota podatku wzrasta wraz z dochodem przedsiębiorstwa. Ustanowiono również progi podatkowe - zmieniające się z każdym rokiem - po przekroczeniu których firma zobowiązana jest do odprowadzania odpowiedniej kwoty podatku.
Progi podatkowe w Norwegii na rok 2023 to:
 • do 198 349 NOK - 22%,
 • od 198 350 NOK do 279 149 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 1,7%,
 • od 279 150 NOK do 642 949 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 4%,
 • od 642 950 NOK do 926 799 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 13,5%,
 • od 926 800 NOK do 1 499 999 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 16,5%,
 • od 1 500 000 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 17,5%.

Podatek dochodowy w spółce AS

W przypadku spółki AS podatek dochodowy w Norwegii opłacany jest w dwóch ratach:
 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia.
Kwoty zaliczek urząd wylicza na podstawie zysku uzyskanego przez firmę w ostatnich latach - zaliczki płacone są w roku następnym po roku podatkowym (informacja o wysokości podatku wysyłana jest do przedsiębiorcy w styczniu).

Przedsiębiorca ma możliwość zwrócić się do urzędu o zmianę obliczonej kwoty zaliczki - należy to zrobić do końca stycznia na druku Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere.

Jakie dokumenty powinno się złożyć do urzędu prowadząc spółkę AS w Norwegii?

Podatek VAT

Obowiązek wpisu do rejestru płatników VAT w Norwegii mają firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK (sprzedaż towarów i usług na każdym etapie sprzedaży - podatek naliczany jest od ceny sprzedaży oraz przy imporcie - podatek naliczany jest od wartości statystycznej danego towaru).
W przypadku, gdy firma nie ma stałej siedziby na terenie Norwegii, powinna posiadać przedstawiciela (osobę mieszkającą bądź prowadzącą działalność w Norwegii), który zarejestruje działalność oraz będzie odpowiadał za obowiązek podatkowy względem urzędu.

Firma w Norwegii będąca płatnikiem VAT powinna na wystawianych fakturach umieszczać skrót MVA (Merverdiavgift) - oznacza to, że do każdego towaru czy usługi dodawany jest podatek VAT.

VAT w Norwegii rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, która powinna wykazywać koszty i przychody przedsiębiorstwa - dokument należy składać w wyznaczonych przez urząd podatkowy terminach.

Podatek VAT w Norwegii - co się z nim wiąże, kiedy składa się deklarację? W deklaracji podatkowej należy uwzględnić m.in. wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe), koszty poniesione w danym okresie czasu (faktury, paragony) oraz inne dokumenty takie jak karta pojazdu czy umowa najmu lokalu.

Deklarację VAT można złożyć za pomocą portalu altinn.no.
Norweski VAT dzieli się na trzy stawki:
 • podstawową (25%),
 • zredukowaną (15%) - dotyczy artykułów spożywczych i napojów,
 • niską (12%) - naliczana jest dla transportu osobowego i kultury (telewizja, radio, kina).
Rejestracji w ewidencji płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret) można dokonać: Wpisanie firmy do rejestru płatników VAT w Norwegii wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o księgowości z 19 listopada 2004 nr 73, ustawa o podatku VAT). Oznacza to, że firma powinna naliczać i odprowadzać podatek od sprzedaży towarów i usług.

Przedsiębiorstwa zagraniczne mają obowiązek tworzenia w wyznaczonych terminach zestawień sprzedaży (omsetningsoppgaver) i regularnego opłacania należnego podatku VAT - mogą również odliczać VAT naliczany przez służby celne i przy zakupie towarów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Norwegii.

Przedsiębiorca w Norwegii ma możliwość odzyskać podatek zapłacony przed zgłoszeniem firmy do rejestru płatników VAT - należy złożyć dodatkową deklarację, w której wykazany jest podatek z kosztów z okresu przed wpisem do rejestru VAT.

Deklaracja MVA

Deklaracja MVA (Merverdiavgift) to deklaracja podatkowa, która jest formą rozliczania podatku VAT (podatku od towarów i usług) przez firmy wpisane do rejestru podatników. W deklaracji podatkowej należy wykazać koszty i przychody firmy.
Deklarację VAT należy złożyć za pomocą portalu altinn.no w określonych przez urząd terminach.

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Norwegii?
Do wykonania deklaracji VAT księgowemu będą potrzebne następujące dokumenty:
- wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter),
- faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe),
- koszty poniesione w danym okresie czasu (faktury, paragony),
- inne dokumenty takie jak: karta pojazdu czy umowa najmu lokalu.
W 2017 roku nastąpiły zmiany dotyczące składania deklaracji podatkowej w Norwegii - osoby i firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT opłaty importowe powinny rozliczać przez deklarację (przepisy dotyczące dokumentów przewozowych i cła nie uległy zmianie). Wartość towarów importowanych należy wykazać w rubryce importu do celów statystycznych, jednak nie wpływa ona na rozliczenie z urzędem - VAT-u nie można odliczyć, ponieważ nie został opłacony na granicy.

Ulgi podatkowe

W rocznym zeznaniu podatkowym w Norwegii przedsiębiorca może dokonać pewnych odliczeń na podstawie przysługujących mu ulg podatkowych - z tytułu posiadania statusu pendler czy z tytułu odpisu standardowego. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakich odpisów może dokonać, aby w pełni wykorzystać przysługujące mu ulgi.

Rozliczenie zwykłe, status pendler, ulga 10% *Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

Osoby posiadające status pendler mogą odliczyć:

Status pendler w Norwegii mogą uzyskać pracownicy zagraniczni, którzy dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania - przez wzgląd na pracę mieszkają poza właściwym miejscem zamieszkania, które odwiedzają regularnie oraz mają rodzinę (małżonek, dziecko) w kraju ojczystym.

Aby móc odliczyć wydatki związane z dojazdem (pendlerutgifter):

Standardfradrag to odpis standardowy - 10% od przychodu ze stosunku pracy (wynagrodzenie brutto i dodatki takie jak: bonusy pieniężne, świadczenia rzeczowe, nadwyżka zwrotu wydatków), jednak nie więcej niż 40 000 NOK.

Korzystając ze Standardfradrag nie można wykorzystać innych przysługujących odliczeń.
Odpis standardowy upoważnia do odliczenia:
 1. kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag),
 2. kwoty wolnej od podatku (personfradrag).
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

Osoby, które nie korzystają z odpisu standardowego mają prawo odliczyć:
 1. podróże do miejsca stałego zamieszkania,
 2. koszty biletów promowych i barek,
 3. koszty zakwaterowania,
 4. koszty wyżywienia,
 5. odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce i Norwegii.

Osoby mieszkające w Norwegii na stałe mają prawo skorzystać z ulg podatkowych - mogą odliczyć od podatku koszty takie jak:

Import / eksport

Wymiana towarów i usług pomiędzy Polska a Norwegią jest możliwa dzięki Europejskiemu Obszarowi Gospodarczemu (EOG). Wysokość stawek celnych ustala Norweski Urząd Celny na stronie www.toll.no - towarom przypisane są konkretne stawki i taryfy celne oraz zwolnienie z opłat i cła.
Firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT nie opłacają podatku VAT na granicy, ale rozliczają się poprzez deklarację podatkową.
Informacje dotyczące towaru zawarte są w dokumencie SAD (przygotowywanym przez agencje celne), który należy okazać na norweskiej granicy - do dokumentu trzeba dołączyć fakturę na zakup towarów.

W sytuacji, gdy firma wystawi przedsiębiorcy fakturę z VAT-em należy przesłać potwierdzenie wywozu towaru i poprosić o korektę faktury, dzięki czemu naliczony VAT zostanie skorygowany.

Podatek MVA od importu wynosi: Opodatkowaniu nie podlegają samochody elektryczne, statki i ich części, wiatraki elektryczne (źródła energii) itd.

Podatek VAT za towary eksportowane powinien opłacać ich odbiorca.

Co powinna zrobić firma zamierzająca eksportować towary do Norwegii? Aby traktować sprzedaż towarów jako ich eksport należy potwierdzić w urzędzie celnym wywóz poza granice Unii Europejskiej - niekiedy eksport towarów wymaga specjalnych zezwoleń jak w przypadku leków (www.legemiddelverket.no), broni (www.politi.no), żywności i suplementów diety (www.mattilsynet.no), czy alkoholi.
FAQ

PODATKI W NORWEGII:


1. Jakie podatki obowiązują przedsiębiorców w Norwegii?

Przede wszystkim należy odprowadzać podatek dochodowy - 22% od osiągniętego zysku firmy, dodatkowo po przekroczeniu ustanowionych na dany rok podatkowy progów norweski przedsiębiorca musi doliczyć konkretne kwoty do oprocentowania nadwyżki. Obowiązkowe jest opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne - 11,4% oraz podatku VAT, jeśli firma jest zarejestrowana w ewidencji płatników.
Gdy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej jednego pracownik musi opłacać podatek od zatrudnienia w wysokości 14,1% od kwoty wynagrodzenia brutto.

2. Czym jest podatek należny w Norwegii?

Podatek należny jest to podatek od wartości dodanej - naliczany od wartości sprzedanych towarów i usług - odprowadzany do urzędu skarbowego.

3. Czym jest podatek naliczony?

Podatek naliczony to podatek od wartości dodanej - doliczany do wartości towarów i usług podlegających opodatkowaniu - który można odliczyć w deklaracji VAT.

4. Jakich usług nie dotyczy norweski VAT?

Usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne i kulturalne nie są opodatkowane podatkiem VAT - oznacza to, że prowadząc działalność w zakresie jednej z wymienionych branż nie ma obowiązku rejestracji w ewidencji płatników i wystawiania faktur z naliczonym VAT-em.

5. Kto ma obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej w Norwegii?

W Norwegii numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer) musi posiadać każda zarejestrowana działalność gospodarcza.

6. Do czego służy numer identyfikacji podatkowej w Norwegii?

Numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer) jest niezbędny do załatwiania formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - służy do identyfikacji osób prawnych, opłacania składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek czy podatku VAT.

7. Jak można uzyskać norweski numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacji podatkowej (Organisasjonsnummer) można otrzymać po zarejestrowaniu działalności w Enhetsregisteret.

8. Czym jest umowa o podwójnym opodatkowaniu?

Umowa o podwójnym opodatkowaniu (z 9 września 2009 roku) dotyczy określenia zasad współpracy między jednostkami norweskimi i polskimi, tak aby podatki były płacone tylko w jednym z tych krajów. Ma również na celu zapobieganie uchylania się od płacenia podatku dochodowego.

9. Kogo dotyczy ograniczony obowiązek podatkowy w Norwegii?

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które przebywają na terenie Norwegii nie dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub mniej niż 270 dni w ciągu kolejnych trzech lat - wtedy jedynie dochód uzyskany od norweskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Norwegii. W zeznaniu podatkowym w kraju ojczystym należy wykazać całość osiągniętych dochodów.

10. Kto to jest rezydent podatkowy w Norwegii?

Aby posiadać status rezydenta podatkowego należy przebywać w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub więcej niż 270 dni w ciągu kolejnych trzech lat - wtedy opodatkowaniu podlega dochód w całości. Wówczas wszystkie uzyskane dochody należy wykazać w norweskim zeznaniu podatkowym. Można również wykazać powiązania z Norwegią np. fakt posiadania mieszkania, konta bankowego czy firmy na terenie kraju.

11. Jakich odliczeń można dokonać w norweskim zeznaniu podatkowym?

Odliczenia zależą od przysługujących i wykorzystanych ulg podatkowych - podatnicy mogą odliczyć m.in. koszty podróży (np. bilety), koszty poniesione na wynajem lokalu mieszkaniowego, opłacenie przedszkola, odsetki od kredytu itd.

12. Czy można odroczyć termin składania zeznania podatkowego w Norwegii?

Aby przedłużyć termin składania zeznania podatkowego należy złożyć podanie podając przyczynę opóźnienia - można to zrobić poprzez portal Altinn.no.

13. Podstawę opodatkowania oblicza się od obrotów netto czy brutto?

Podatek dochodowy w Norwegii zawsze należy obliczać od dochodu liczonego w kwotach netto.

14. Czy przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku w Norwegii?

Minstefradrag, czyli kwota wolna od podatku, dotyczy tylko pracowników i wynosi 104 450 NOK za cały rok pracy. Przedsiębiorca nie może więc skorzystać z tego konkretnego odpisu. Ma natomiast możliwość odliczenia Personfradag. Oznacza to, że nie musi odprowadzać podatku od dochodu mniejszego niż 52 450 NOK.

15. Ile wynosi norweski podatek dochodowy?

Podatek dochodowy to 22% od osiągniętego przez firmę zysku - jednak po przekroczeniu progów podatkowych ustanowionych w Norwegii należy odprowadzać dodatkowy procent od nadwyżki dochodu.

Progi podatkowe w Norwegii na rok 2022 to:

16. W jaki sposób wylicza się podatek dochodowy i zaliczki na podatek w Norwegii?

Podatek dochodowy w Norwegii naliczany jest przez urząd na podstawie deklaracji dochodów na przyszły rok, jaką składa przedsiębiorca po rozpoczęciu działalności lub na początku roku. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 22%, składki na ubezpieczenie społeczne zaś wynoszą 11,4%. Podatek dochodowy płacony jest w formie zaliczek w określonych terminach.

17. Od czego zależy wysokość podatku dochodowego w Norwegii?

Wysokość podatku dochodowego zależy od dochodu i okresu, przez jaki przedsiębiorca pracował na terenie Norwegii - na wysokość podatku do zapłaty mają wpływ również przysługujące ulgi podatkowe.

18. W jakim terminie należy uiszczać zaliczki na norweski podatek dochodowy?

Zaliczki na podatek dochodowy (w czterech ratach) należy opłacać w określonych przez urząd terminach:

19. W jakim terminie przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie podatkowe w Norwegii?

Przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie podatkowe do 31 maja - w rozliczeniu (Skattemelding) należy wykazać uzyskane dochody oraz zastosowane odpisy podatkowe.

20. Jakie są konsekwencje nie złożenia w wyznaczonym terminie zeznania podatkowego w Norwegii?

Nie złożenie zeznania podatkowego skutkuje naliczeniem przez urząd należnego podatku do zapłaty - przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku rozliczenia podatkowego otrzyma karę finansową za niezachowanie wymaganego terminu.

21. Jakie opłaty ponosi przedsiębiorca w Norwegii, który zatrudnia pracowników?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników powinien odprowadzać podatek od zatrudnienia - Arbeidsgiveravgift w wysokości od 14,1% do 0% (w zależności od strefy). Należy również opłacać Feriepenger - 10,2% od kwoty wynagrodzenia brutto i obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) - w wysokości 2% od kwoty wynagrodzenia brutto. Przedsiębiorcy w Norwegii muszą również liczyć się z ewentualnymi kosztami zwolnień chorobowych (firma płaci pracownikowi przez 16 pierwszych dni zasiłku), szkoleń (w tym szkolenia HMS) czy odzieży roboczej.

PODATEK VAT:


1. Co oznacza MVA w Norwegii?

MVA (Merverdiavgift) jest to podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT w Norwegii. Płatnicy VAT powinni umieszczać na fakturach skrót MVA za numerem organizacyjnym firmy.

2. Do czego służy skrót MVA?

Skrót MVA należy umieszczać za numerem organizacyjnym na fakturach wystawianych przez firmę będącą płatnikiem VAT.

3. Kto jest zobowiązany do opłacania VAT-u w Norwegii?

W Norwegii obowiązek płacenia podatku VAT dotyczy firm, których obroty w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczyły 50 000 NOK - należy wtedy dokonać wpisu działalności do rejestru płatników VAT.

4. Jak można zgłosić działalność do rejestru płatników VAT w Norwegii?

Zgłoszenia działalności do rejestru płatników VAT dokonuje się poprzez wypełnienie druku Samordnet registermelding DEL 2 i wysłanie go do urzędu razem z wystawionymi przez firmę fakturami na kwotę 50.000 NOK sprzedaży (włącznie) - można również złożyć wniosek przez portal Altinn.no.

5. Ile trwa rejestracja do ewidencji VAT w Norwegii?

Zarejestrowanie działalności jako płatnika VAT trwa około miesiąca.

6. Ile wynosi stawka VAT w Norwegii?

Wysokość norweskiego VAT-u zależy od rodzaju towaru / usługi:

7. W jakich terminach należy opłacać zaliczki na podatek VAT w Norwegii?

Zaliczki na podatek VAT w Norwegii należy opłacać w określonych przez urząd terminach:

8. Jak można złożyć deklarację VAT w Norwegii?

Deklarację VAT można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu Altinn.no w określonych terminach.

9. Jak nalicza się norweski VAT w przypadku towarów importowanych?

W przypadku towarów importowanych wysokość norweskiego podatku VAT naliczana jest od kwoty zakupu towarów.

10. Jak często rozlicza się podatek VAT w Norwegii?

Podatek VAT należy rozliczać co dwa miesiące w wyznaczonych przez urząd terminach - 10 kwietnia, 10 czerwca, 31 sierpnia, 10 października, 10 grudnia, 10 lutego. Przedsiębiorstwa, których dochody nie przekraczają 1 000 000 NOK mają możliwość rozliczania się raz do roku.

11. Czy norweski VAT można rozliczać raz do roku?

Przedsiębiorstwa, których dochody nie przekraczają 1 000 000 NOK mają możliwość rozliczania się raz do roku - do końca stycznia należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek.

12. Czy spółka AS również powinna rozliczać podatek w Norwegii co dwa miesiące?

Spółka AS (o dochodach nie przekraczających 1 000 000 NOK) ma możliwość płacenia podatku raz do roku - do końca stycznia należy złożyć do urzędu odpowiedni wniosek.

13. Kim jest pełnomocnik VAT w Norwegii?

Pełnomocnik VAT reprezentuje przedsiębiorstwo w sprawach podatkowych oraz jest odpowiedzialny za naliczanie i odprowadzanie podatku VAT w imieniu zagranicznej firmy, która współpracuje z norweskim kontrahentem - pełnomocnikiem może zostać firma bądź osoba posiadająca norweski stały numer personalny.

14. Czy można odzyskać VAT za towary zakupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników?

Istnieje możliwość odzyskania VAT-u za towary zakupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników - należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu.

15. W jaki sposób można odzyskać VAT za towary zakupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników?

Przedsiębiorca, który chce odzyskać VAT za towary kupione przed rejestracją działalności w rejestrze płatników VAT należy wraz z pierwszą deklaracją VAT złożyć deklarację za okres sprzed rejestracji działalności jako płatnika VAT.

16. Jak można odzyskać VAT za towary przywiezione z Polski?

Gdy sprzedawca wystawił przedsiębiorcy fakturę z naliczonym VAT-em należy upomnieć się o wystawienie korekty faktury - po otrzymaniu faktury zerowej firma otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku VAT.

17. Co zrobić, gdy urząd naliczy za duży VAT?

Gdy VAT naliczony przez urząd jest za duży, należy powtórnie sprawdzić wysłaną do urzędu deklarację podatkową i ewentualnie złożyć odwołanie od decyzji urzędu wraz z uzasadnieniem wniosku.

18. Jak sprawdzić czy firma jest płatnikiem norweskiego VAT-u?

Firma wpisana do rejestru płatników VAT będzie oznaczona na stronie www.brreg.no - w polu foretak/selskap należy wpisać nazwę firmy, jeśli wyświetla się informacja: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret, przedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT

19. Czym jest faktura zerowa?

Faktura zerowa to faktura bez naliczonego VAT-u - wystawiana przez zagranicznych sprzedawców (za towary importowane) oraz za eksport towarów za granicę Norwegii.

20. W jaki sposób złożyć deklarację podatkową przez Internet?

Deklarację podatkową można złożyć za pomocą portalu Altinn.no - należy wypełnić formularz RF-0002, na podstawie uzupełnionego wniosku system wyliczy wysokość podatku do zapłaty (pole avgift å betale) bądź do zwrotu (pole til gode).

ULGI PODATKOWE:


1. Jakie obowiązują ulgi podatkowe w Norwegii?

Ulgi podatkowe obowiązujące w Norwegii to Standardfradrag, status pendler i rozliczenie zwykłe.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

2. Co to jest Standardfradrag?

Standardfradrag to ulga podatkowa (10%) - odpis nie może być większy niż 40 000 NOK.

3. Kto może skorzystać z odpisu Standardfradrag?

Odpis Standardfradrag przysługuje osobom, które pracują w Norwegii nie dłużej niż dwa lata - czas pobytu dokumentuje się za pomocą np. zaświadczenia o zameldowaniu.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi 10%?

Rozliczając Standardfradrag należy wypełnić wstępne zeznanie podatkowe (Skattemelding) zaznaczając ulgę oraz podając kwotę odliczenia - urząd weryfikuje, czy odliczenie jest zasadne i wysyła podatnikowi ostateczną kwotę podatku do zapłaty (Skatteoppgjøret).

5. Co oznacza posiadanie statusu Pendler?

Status Pendler przysługuje osobom spełniającym określone warunki, np. odwiedzanie rodziny w miejscu stałego zamieszkania. Ulga ta pozwala na odliczanie wydatków związanych z podróżami do kraju ojczystego, czy też z kosztami wynajmu mieszkania w Norwegii.

6. Kto może skorzystać ze statusu Pendler?

Ze statusu Pendler może skorzystać osoba, która posiada rodzinę (małżonka/dzieci) w kraju ojczystym - aby potwierdzić ten fakt należy przedstawić akt małżeństwa oraz potwierdzenie wspólnego zameldowania z rodziną. Regularne wizyty w ojczystym kraju można udowodnić za pomocą biletów lotniczych, autobusowych czy z podróży statkiem.

7. Co może odliczyć osoba o statusie Pendler?

Osoba posiadająca status Pendler może odliczyć koszty wynajmu mieszkania, rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu) czy podróże do kraju ojczystego - osoba korzystająca z odpisu powinna okazać kopie rachunków za czynsz lub prąd, umowę najmu czy potwierdzenia podróży do Polski.

8. Jakie dokumenty są potrzebne, aby rozliczyć się jako Pendler?

Aby rozliczyć się jako Pendler należy przedstawić komplet dokumentów:

9. Co to jest rozliczenie zwykłe w Norwegii?

Rozliczenie zwykłe to rodzaj ulgi podatkowej w Norwegii, z której mogą skorzystać osoby, których nie dotyczą inne odpisy - można odliczyć koszty opieki nad dziećmi (przedszkola, świetlicy), koszty dojazdów do pracy czy oprocentowanie kredytu.

10. Jakie dokumenty są potrzebne, aby dokonać rozliczenia zwykłego w Norwegii?

Aby złożyć rozliczenie zwykłe należy posiadać:

Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?