Potrzebuję obsługi firmy

BHP W NORWEGII

Norweskie przepisy szczegółowo regulują kwestie BHP w przedsiębiorstwach - w przypadku kontroli z Arbeidstilsynet (Inspekcja Pracy w Norwegii) konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających ukończenie norweskiego kursu HMS, dodatkowym wymogiem jest znajomość prawa pracy.
Zapisz się na kurs BHP (HMS)
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (HMS) regulowane są przez Arbeidsmiljøloven - norweski Kodeks Pracy, który określa wymagania, jakie powinno spełniać środowisko pracy stworzone przez norweskiego przedsiębiorcę. Warto mieć świadomość zagrożeń, którym mają zapobiegać zasady BHP i stosować się do nich nie tylko w odniesieniu do kontroli z Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy), ale przede wszystkim dla zapewnienia faktycznego bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników.

Źródła informacji o przepisach BHP w Norwegii

Aby zapoznać się z obowiązującymi w Norwegii przepisami dotyczącymi zasad BHP, przede wszystkim należy skorzystać z informacji zawartych w Kodeksie Pracy - Arbeidsmiljøloven. Jest to podstawowe, a zarazem najważniejsze źródło informacji, które dotyczą niemal wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.
W ustawie przedstawiono kryteria uznaniowe oraz wskazano czynniki (indywidualne i zbiorowe), które wpływają na zdrowie i stan fizyczny oraz psychiczny pracowników.

Ustawa o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia i innych (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) ma na celu: Aby nie zagłębiać się w szereg szczegółowych informacji, które nie są dla nas wartościowe, warto skorzystać z przeglądów prawnych wskazujących przepisy obowiązujące dla wybranych kryteriów:

Kurs HMS

Norweskie przepisy szczegółowo regulują kwestie BHP w przedsiębiorstwach - w przypadku kontroli z Arbeidstilsynet (Inspekcja Pracy w Norwegii) konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających ukończenie norweskiego kursu HMS, dodatkowym wymogiem jest znajomość prawa pracy.
Szkolenie HMS jest obowiązkowe dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, zleceniodawcy korzystającego z usług podwykonawców oraz kierowników nadzorujących pracowników (daglig leder).
Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się stacjonarnie lub online. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert szkoleń internetowych, które zdobywają grono zwolenników ze względu na wygodę i oszczędność czasu. Dostępne są kursy w języku polskim, które pomagają w zdobyciu kompletnej wiedzy z zakresu norweskiego BHP i gwarantują uzyskanie potwierdzenia ukończenia kursu - HMS KURSBEVIS (certyfikatu honorowanego przez Inspekcję Pracy w Norwegii). Dodatkowo kurs internetowy daje możliwość dostępu do niezbędnych informacji i podstawowych formularzy wraz z instrukcją ich wypełnienia - dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość przeprowadzenia prawidłowej analizy ryzyka właściwej dla swojego przedsiębiorstwa i późniejszej kontroli bezpieczeństwa pracy. Warto pamiętać, że dla niektórych firm wymagane jest również posiadanie identyfikatorów branżowych.

Norweska firma, Norwegia - informacje

BHP dla norweskich pracodawców

Znajomość norweskich przepisów BHP to obowiązek każdego pracodawcy, czyli osoby, która zatrudnia pracowników oraz zleceniodawcy, który korzysta z usług podwykonawców. W Norwegii regulacje, które zawiera Arbeidsmiljøloven należy uzupełnić wiedzą o specyficznych przepisach dla konkretnych branż. Kursy BHP stanowią sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska - zgodnej z obowiązującym na terenie Norwegii prawem i regulacjami Inspekcji Pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są bardzo obszerne, dlatego warto skupić się na podstawach i specyficznych przepisach regulujących branżę, w której działamy - podczas szkolenia BHP otrzymamy informacje o źródłach, gdzie możemy znaleźć potrzebne nam dane.
Arbeidsmiljøloven nakłada na norweskich pracodawców obowiązek odbycia szkolenia BHP z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HMS - Helse, miljø og sikkerhe), a potwierdzeniem odbycia takiego szkolenia jest imienny certyfikat, który okazuje się w przypadku kontroli z norweskiego urzędu.
Warto pamiętać, że kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien ukończyć sam pracodawca i kierownik, który nadzoruje pracowników - obowiązku nie można przenieść na inne osoby.

Każda norweska firma ma obowiązek zatrudnienia przedstawiciela ds. BHP - wyjątek stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, które mogą pisemnie zadeklarować brak takiego przedstawiciela. To pracodawca zapewnia szkolenie, opłaca sam kurs i czas nauki.

Norweska firma, Norwegia - informacje

Obowiązki pracodawcy a obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki dotyczące zarówno pracodawców jak i pracowników zawiera Ustawa o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia i innych (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.).

Zgodnie z norweskimi przepisami pracodawca powinien: Oczywiście, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, należy stosować się również do wymogów dotyczących pracy HSE (§ 3-1) czy specjalnych środków ostrożności (§ 3-2).
Pracownicy są czynnymi uczestnikami wdrażania zasad BHP w każdej firmie - aby móc nadzorować pozostałych pracowników, należy posiadać wiedzę niezbędną do kontrolowania prac z zakresu wdrażania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Norweska firma, Norwegia - informacje

Ryzyko zawodowe

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego norweskiego pracodawcy.
Wymagania prawne odnośnie bezpieczeństwa środowiska pracy reguluje Arbeidsmiljøloven (rozdział 3) - Ustawa w paragrafie § 4 wskazuje wymagania związane z przechowywaniem materiałów biologicznych i chemikaliów (§ 4-4 i § 4-5) czy nienaruszalnością i godnością pracowników (§ 4-3).
Ważne jest, aby pracodawca znał normy odnoszące się do warunków fizycznych, psychofizycznych i chemicznych właściwych dla danego przedsiębiorstwa.

W kwestiach ryzyka zawodowego istotnym elementem jest kalkulowanie i minimalizowanie możliwości wystąpienia ryzyka. Poza znajomością odpowiednich norm, trzeba również znać zagrożenia, które mogą wystąpić w danym przedsiębiorstwie - w zależności od branży i konkretnego stanowiska.

Warto przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego - ocena ryzyka pozwala określić zagrożenia i problemy występujące w firmie, a jednocześnie zwrócić uwagę na źródła ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego stanowi jednocześnie szkolenie uwrażliwiające na potencjalne zagrożenia. Można ją przeprowadzać na wiele sposobów, a opisy zagrożeń przybierają różne formy - najważniejsze, aby były rzetelne i zrozumiałe dla wszystkich stron. W niektórych przypadkach źródła ryzyka mogą być na tyle skomplikowane, że konieczne jest przejrzenie zewnętrznych materiałów, które zawierają szczegółowe informacje mogące pomóc w klasyfikacji i ocenie zagrożeń.

Jak przeprowadzić analizę ryzyka?

Jedna z metod to metoda oceny ryzyka zawodowego w czterech krokach - przeprowadzana jest w czterech etapach, a wpisane dane powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Norweska firma, Norwegia - informacje
W pierwszym etapie skupiamy się na zagrożeniach, które mogą wystąpić w miejscu pracy - należy dokładnie przeanalizować, jakie zachowania/sytuacje mogą być przyczyną chorób czy urazów oraz zastanowić się, jakie nieprzewidziane wydarzenia mogą mieć miejsce w przypadku tego konkretnego przedsiębiorstwa.
Aby móc jak najdokładniej określić źródła ryzyka warto: Określone źródła ryzyka zapisujemy razem z rozkładem pomieszczeń miejsca, w którym prowadzona jest działalność oraz wyszczególnionymi działaniami firmy. Rodzaje ryzyka są zależne od branży i rodzaju działalności (związki chemiczne, urazy, hałas, maszyny) i mogą nieznacznie różnić się w obszarach firmy.
Drugi etap przeprowadzamy bezpośrednio po ustaleniu źródeł ryzyka - musimy określić prawdopodobieństwo i konsekwencje ich ewentualnego wystąpienia. Należy skupić się na tym, jak poważne mogą być konsekwencje dla każdego ze źródeł, ponieważ nie zawsze efekt będzie taki sam.
Ryzyko można podzielić ze względu na stopień szkodliwości: Ryzyko zależy również od wykonywanej pracy, dlatego należy określić, kogo bezpośrednio dotyczą dane zagrożenia (którego działu, obszaru firmy) - niekiedy ryzyko odnosi się nie tylko do osoby faktycznie wykonującej zadanie, ale również do jej otoczenia.

Badając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, trzeba ustalić, czy ma ono charakter ciągły czy związane jest z konkretnymi sytuacjami/zachowaniami. Warto przyjrzeć się warunkom, w jakich może wystąpić zagrożenie i osobom, których może ono dotyczyć.

Prawdopodobieństwo można podzielić na: Wyznaczając prawdopodobieństwo należy zdefiniować, jak rozumiemy częstotliwość używając do jej wskazania danego określenia.

Wykaz możliwych zagrożeń pozwala wyszczególnić wagę ewentualnych konsekwencji i prawdopodobieństwo ich wystąpienia - dzięki temu przedsiębiorca ma świadomość, które ryzyka należy traktować priorytetowo.
W trzecim kroku powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób można zapobiec wystąpieniu zagrożeń i jak zminimalizować ich wpływ (w razie wystąpienia). Na tym etapie interesują nas środki ostrożności przypisane do konkretnych zagrożeń (wyszczególnionych w 1 etapie).
Ważne jest, aby w odniesieniu do każdego możliwego ryzyka przeanalizować kilka kwestii: Dzięki temu można dopasować najodpowiedniejsze środki ostrożności w odniesieniu do konkretnego zagrożenia.
Czwarty krok to pomiary rezultatów podjętych już działań oraz dalsze prace nad zwiększaniem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Warto wcześniej ustalić kolejność zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację - przede wszystkim należy zmniejszyć ryzyko wystąpienia najgroźniejszych i najczęstszych zagrożeń oraz tych, których wyeliminowanie jest stosunkowo łatwe i niedrogie.
Ocena ryzyka zawodowego powinna mieć charakter powtarzalny - indywidualnie ustala się czas, w jakim należy przeprowadzić kolejną analizę zagrożeń, która może wykazać nowe źródła ryzyka. Dokumentacja z analizy jest istotna, ponieważ umożliwia poprawę bezpieczeństwa oraz stanowi dowód na przeprowadzone i przyszłe działania w razie kontroli z norweskiej Inspekcji Pracy.

Na ocenę ryzyka zawodowego składa się wykaz źródeł zagrożeń, prawdopodobieństwo i konsekwencje ich wystąpienia, sposoby przeciwdziałania ryzyku oraz kontrolowanie działań podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa.
Aby właściwie i możliwie najdokładniej przeprowadzić analizę ryzyka należy skorzystać z formularzy: matrycy źródeł zagrożeń (Grovmatrise), arkusza analizy zagrożeń (Analyseskjema), diagramu oceny ryzyka (Risikodiagram), planu działania (Handlingsplan).
Grovmatrise

Pozwala czytelnie zestawić zagrożenia z etapami, miejscami ich wystąpienia, funkcjami czy budową. Na poniższym rysunku przedstawiono, w jaki sposób poprawnie uzupełnić matrycę.

Norweska firma, Norwegia - informacje Analyseskjema

Wypełnia się na podstawie matrycy zagrożeń i poniższego diagramu oceny ryzyka - Risikodiagram. Tabela oceny umożliwia porównanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia z jego konsekwencjami - dzięki temu pracodawca ma świadomość, które zagrożenia powinny zostać wyeliminowane jako pierwsze. Diagram jest wiarygodny tylko wówczas, gdy zdarzeniom został przypisany właściwy poziom zagrożenia.
Prawdopodobieństwo
Prawie pewne 5 6 7 8
Prawdopodobne 4 5 6 7
Średnie 3 4 5 6
Małoprawdopodobne 2 3 4 5
Małe Średnie Poważne Katastrofalne
Konsekwencje
Aby dokonać oceny ryzyka, należy dodać numer prawdopodobieństwa do numeru konsekwencji. Zarówno konsekwencje jak i prawdopodobieństwo ocenia się w skali od 1 do 4, gdzie: Osoba zajmująca się analizą ryzyka sama powinna ustalić dokładne znaczenie zastosowanych określeń (czas trwania czy poziom zagrożenia).

Znaczenie otrzymanych wyników: Analiza zagrożeń jest przeprowadzana z jednego z trzech poziomów: Poniżej przedstawiono przykładowy arkusz analizy ryzyka:

Norweska firma, Norwegia - informacje *Numer zdarzenia to numery z diagramu oceny ryzyka - numer prawdopodobieństwa i konsekwencji, np. 1.1, 2.3 itp.

Handlingsplan

Jest to plan działania, który ma na celu wskazanie działań minimalizujących możliwe ryzyko. W formularzu należy wyszczególnić osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, ich terminy oraz wycenę kosztów.
Ważne, żeby pamiętać o przeprowadzeniu kolejnej analizy ryzyka, która wskaże skuteczność podjętych działań, obecny stan ryzyka i ewentualne nowe źródła zagrożeń.
Poniżej przedstawiono przykładowy plan działania:

Norweska firma, Norwegia - informacje

Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne, czyli kontrole środków ochrony pracownika są regulowane przepisami prawa - § 9.1 i § 9.2, które wyznaczają kiedy i jak powinno się je przeprowadzać.
Internkontroll są częścią wewnętrznego protokołu firmy. Pozwalają na analizę zagrożeń i prowadzenie prac nad doskonaleniem bezpieczeństwa środowiska pracy.
Budowa formularza Internkontroll zależy od potrzeb przedsiębiorstwa - standardowy druk jest przeznaczony dla firm, w których ryzyko jest niewielkie, a źródła zagrożeń mało skomplikowane, wyjaśnia podstawowe zagadnienia, umożliwiając wypełnienie go na własne potrzeby.

Norweskie firmy, w których źródła ryzyka są bardziej rozbudowane, a zagrożenia poważniejsze, powinny zainwestować w indywidualnie dostosowany formularz Internkontroll - dzięki temu pracodawca zyskuje dokładny obraz zagrożeń i może lepiej kontrolować bezpieczeństwo pracy firmy. Indywidualnie skonstruowany druk Internkontroll tworzony jest przez specjalistyczne firmy świadczące usługi dla norweskich przedsiębiorstw. Koszt jest dość znaczny, jednak rekompensują go wymierne korzyści.

Norweskie HMS

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą wszystkich norweskich przedsiębiorców - niezależnie od rodzaju i branży prowadzonej działalności. W Norwegii każdy pracodawca ma obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu BHP (dotyczy to pracodawców i zleceniodawców) - poza podstawowymi zasadami należy zapoznać się również z przepisami odnoszącymi się do konkretnych branż (normami, standardami, środkami ostrożności).
Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników - dokładne informacje na ten temat zawiera norweska Ustawa o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia i innych (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv).
Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z kursów HMS oferowanych przez specjalistyczne firmy świadczące usługi na terenie Norwegii - dzięki temu będziemy mieć łatwy dostęp do obowiązujących przepisów. W przypadku rozbudowanych i poważnych zagrożeń, warto również skontaktować się ze specjalistyczną firmą, która pomoże nam przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego i stworzyć dokumentację na temat zagrożeń i prac mających na celu ich zlikwidowanie lub chociaż zminimalizowanie.

Dokładne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w norweskim Kodeksie Pracy - Arbeidsmiljøloven.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?