Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Czy wiesz, że zbliża się termin składania
rocznych zeznań podatkowych za 2022 rok?
Pozwól sobie pomóc i zyskaj maksymalny zwrot podatku!
Zostaw nam swoje dane - skontaktujemy się z Tobą!

Regulamin

kursu internetowego HMS w Norwegia Consulting AS


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Akceptacja poniższego regulaminu jest warunkiem korzystania z kursu.

1

NORWEGIA CONSULTING AS- nr org. 812 156 322 jest podmiotem szkolącym o zasadach HMS, zwany dalej Podmiotem prowadzącym.

2

Przedmiot usługi to: szkolenie kursu HMS for ledere w języku polskim w postaci internetowego kursu, udostępnione Uczestnikowi przez Podmiot prowadzący, zwanego dalej kursem.

3

Uczestnik kursu to osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która potrzebuje się dokształcić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – zwana dalej Użytkownikiem.

4

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie praw i obowiązków stron umowy zawieranej na odległość.

5

Momentem zawarcia umowy z Podmiotem prowadzącym na świadczenie usługi jest akceptacja regulaminu.

6

Jeżeli jakikolwiek fragment regulaminu jest nie do przyjęcie, to proszę o niekorzystanie z usługi oraz opuszczenie strony kursu.


§ 2 CEL I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


1

Cel kursu HMS for ledere to uzupełnienie wiedzy w dziedzinie BHP zgodnej z przepisami norweskiego prawa i działa na zasadzie dobrowolności.

2

Podmiot prowadzący może w dowolnej chwili zmieniać: ofertę kursów, ceny, miejsce występowania materiałów dydaktycznych.


§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1

Podmiot prowadzący udostępnia Użytkownikowi internetowy kurs HMS w wersji polskojęzycznej.

2

Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs, do zapoznania się z zawartością kursu oraz do uzyskania pozytywnego wyniku z testu wiedzy

Podmiot prowadzący zobowiązuje się do wystawienia Użytkownikowi certyfikatu po osiągnięciu pozytywnego wyniku testu.

3

Podmiot prowadzący zobowiązuje się do wystawienia Użytkownikowi certyfikatu po osiągnięciu pozytywnego wyniku testu.


§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA


1

Zasady udostępniania kursu muszą być przestrzegane przez wszystkich Użytkowników.

2

Z kursów mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, które skończyły 18 lat.

3

Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

4

Dostęp do kursu następuje po zapłaceniu faktury za usługę oraz akceptacji regulaminu.

5

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez niego adres e-mail informacji handlowej.

6

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest NORWEGIA CONSULTING AS

7

Podmiot prowadzący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane przez Użytkownika dane będą nieprawdziwe lub niepełne.

8

Podmiot prowadzący może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani na kursie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych).

10

Wszystkie ceny oferowanych kursów są cenami netto


§ 5 REJESTRACJA


1

Kurs działa w systemie on-line.

2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie przelewem faktury za kurs.

3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych, a także stworzenie bazy danych.

4

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursu internetowego odbywa się drogą elektroniczną.

5

Firma NORWEGIA CONSULTING AS zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

6

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik nie może rościć sobie jakichkolwiek praw do dostępu do kursu.

7

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z kursu.


§ 6 UŻYTKOWNIK


1

Uczestnikiem kursu może być każda zainteresowana osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

2

Użytkownik, który korzysta z kursu, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce lub brak wyników w nauce.

3

Użytkownik zobowiązuje się przejść przez kurs samodzielnie oraz zdać egzamin osobiście. Kursy nie mogą być delegowane.

4

Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.


§ 7 PROCEDURA KORZYSTANIA Z KURSU


a) Użytkownik wypełnia formularz ze strony https://norwegiaconsulting.pl z danymi do wystawienia faktury

b) Użytkownik otrzymuje fakturę

c) Użytkownik dokonuje płatności za fakturę

d) Po dokonaniu płatności przelewem, otrzymuje link aktywacyjny oraz login i hasło wysłane na podany przez Użytkownika adres e-mail

e) Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do kursu. Użytkownik w sposób czynny może korzystać przez internet z zasobów kursu kiedy chce.

f) konto użytkownika jest aktywne przez 90 dni od momentu otrzymania od Podmiotu prowadzącego loginu i hasła do logowania się.

g) Użytkownik, w wybranym dla siebie terminie, może przystąpić do testu wiedzy kończącego kurs.

h) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, Użytkownik może wydrukować Internkontroll oraz inne dostępne materiały.

i) W ciągu 2 dni roboczych od zdania testu wiedzy Użytkownik otrzyma na e-mail Certyfikat ukończenia kursu HMS for ledere.

j) Jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymanie pocztą oryginału Certyfikatu Kursu zaznacza opcję z taką prośbą i potwierdza adres wysyłki po zakończeniu testu.


§ 8 KURS


1

Kurs jest przygotowany w języku polskim. Linki kierujące do stron źródłowych są w języku norweskim.

2

Na bieżąco jest aktualizowana treść merytoryczna kursu. Podmiot prowadzący decyduje o zawartości kursu, w tym o możliwości akceptacji, edycji lub wycofaniu wybranych kursów.

3

Szkolenie rozpoczyna się zalogowaniem się do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Proces nauki rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Użytkownika materiałów dydaktycznych w formie kursu on-line.

4

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

5

Czas udostępniania kursu jest ograniczony i wynosi 90 dni licząc od dnia rejestracji.

6

Po zakończeniu szkolenia on-line Użytkownik przechodzi do części egzaminacyjnej gdzie ma możliwość wielokrotnego podejścia do egzaminu. Test jest zaliczony jeżeli Użytkownik udzieli minimum 90% pozytywnych odpowiedzi.

7

Po zdaniu testu, Użytkownik może wydrukować Internkontroll oraz inne dostępne materiały. W ciągu 48 godzin od zdania testu wiedzy Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail Certyfikat ukończenia kursu HMS for ledere.

8

Użytkownik może zamówić oryginał Certyfikatu Kursu HMS for ledere, (jest wysyłane pocztą) lecz jest to dodatkowo płatne. Po zakończeniu kursu, poinformujemy o cenie.


§ 9 GWARANCJA I REKLAMACJA


1

Wszystkie zastrzeżenia dotyczące kursu należy zgłaszać Podmiotowi prowadzącemu - firmie NORWEGIA CONSULTING AS na adres mailowy post@norwegiaconsulting.pl

2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursu, trzeba zgłosić do firmy NORWEGIA CONSULTING AS na adres mailowy post@norwegiaconsulting.pl, która ponosi odpowiedzialność za realizację kursu.

3

Po zaakceptowaniu regulaminu, kupnie i zapłacie za kurs on-line, kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.


§ 10 ZASADY PŁATNOŚCI I PŁATNOŚĆ


1

Użytkownik dokonuje płatności przelewem na podane konto.

2

Dostęp do kursu otrzymuje się po zaksięgowaniu wpłaty.

3

Kursy objęte są 25% stawką VAT (MVA)§ 11 KWESTIE TECHNICZNE


1

Podmiot prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także za skutki wysłania niekompletnych danych i informacji. Mogą one wyniknąć z działania siły wyższej, a firma NORWEGIA CONSULTING AS nie ma na to wpływu.

2

Podmiot prowadzący zastrzega sobie prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online.


§ 12 PRAWA AUTORSKIE


1

Kurs, udostępniane treści, tłumaczenia przepisów prawnych, oraz egzamin stanowią własność intelektualną Podmiotu prowadzącego, czyli NORWEGIA CONSULTING AS.

2

Zabronione jest: kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na kursie, Internkontroll oraz materiałów dodatkowych.

3

Jeżeli Podmiot prowadzący zauważy przypadki złamania postanowień dotyczących własności i prawa autorskiego, może użyć odpowiednich instrumentów prawnych.


§ 13 SPORY


1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy norweskiego Kodeksu Cywilnego.

2

O zmianach w Regulaminie, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie niezwłocznie poinformowany w formie mailowej.